İstanbul Barosu Baro Dergisi Kasım Aralık Sayısı

41 AİHS Bağlamında Kentesel Dönüşüm • Stj. Av. B. BEKEM hukuku üzerinde büyük etkilere sahip olduğunu gözden kaçırmamamız gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında da Avrupa İn- san Hakları Sözleşmesi ve AİHM’in kararlarına atıflar yapıldığı görülmek- tedir. Dolayısıyla Türkiye’deki kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiri- lirken veya bu faaliyetler sonucunda temel hak ve özgürlüklerinin ihlale uğradığı iddiasıyla yargı makamlarına yapılan başvurulan değerlendirilir- ken AİHM’in ilgili konu hakkında verdiği kararlar yol gösterici olmalıdır. KAYNAKÇA Beyazkılıç, Yeşil Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. Çaptuğ, Mehpare İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016. Gürsel, Esin Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. İnal, Emrehan Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı , İstanbul, On İki Levha Yay- ıncılık, 2017. Karadabağ, Hakan Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm , İstanbul, Legan Yay- ıncılık, 2020. Önüt, Lale Burcu İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma İlkesi Çerçevesinde Grup Dava Uygulaması , Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. Ruhi, Ahmet Cemal, Ruhi, Canan Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. Saltık, Şenol Tüm Yönleriyle Kentsel Dönüşüm, 2. bs., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. Sancakdar, Oğuz, Önüt, Lale Burcu İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı , 9. bs., Doğan, Eser Us, Kasapoğlu, Mine Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. Seyhan, Serkan Sevük, Hande Yokuş Çevre Hukuku Doğal Çevrenin Korunması, 2. bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 2017. Sirmen, Lale Eşya Hukuku, 6. bs., Ankara, Yetkin Hukuk Yayınları, 2018. Sönmez, Muhammet Kentsel Dönüşüm Hukuku, 2.bs. , Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. Şahin, Kemal “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda, Doğal Afetlerde Yaşam Hakkı ve Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu: Budayeva Kararı”, Marmara Üniver - sitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 3, İstanbul, 2013. Yazıcı, Gün Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Dene - tim, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018. Yurtcanlı, Seda “Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler: 6306 Sayılı Afet Yasası Kap- samında Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalar”, Anayasa Hukuku Dergisi, C.2, S.4, 2013. ELEKTRONİK KAYNAKÇA https://sozluk.gov.tr https://www.turacademy.com https://www.un.org https://core.ac.uk https://hudoc.echr.coe.int

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODA=