HABERLER
  • Son Güncelleme : 11.03.2010 16:44
  • Haber Giriş : 11.03.2010 16:44
  • Etkinlik : 11.03.2010

İcra Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar Ancak Yasada Yapılacak Değişiklikle Çözülür

İstanbul Barosu Başkanlığınca Adalet Bakanlığına yazılan yazıda, Bakanlıkça hazırlanan protokollerin gereklerinin İcra Müdürlüklerince yerine getirilmediği, bu yöndeki kararlara karşı yapılan şikâyetler de İcra Hukuk Mahkemelerince reddedildiği bildirildi.

Başkanlığın 10 Mart 2010 tarih ve 12977 Gündem sayılı yazısı şöyle:

Adalet Bakanlığına

Ankara

Konu   : İcra Müdürlüklerinde UYAP-TAKBİS-POLNET sisteminden kaynaklanan sorunların bildirimi ve yasa değişikliği önerimiz hakkındadır.

Bakanlığınızca imzalanan protokoller uyarınca UYAP üzerinden TAKBİS ve POLNET kayıtlarından araç ve gayrimenkul sorgulaması yapılarak online haciz uygulamalarından kaynaklı sorunlarla ilgili Baro Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınız arasında yapılan yazışmalar neticesinde söz konusu bilgi paylaşım projenizin tüm yargı birimlerine duyurulduğu, e-haciz ekranının kullanımı konusunda icra dairesi çalışanlarının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınızın resmi internet sayfasında ve portal sayfasında yayınlanan protokol ile ayrıca icra yardım masası ve uzman kullanıcılar aracılığı ile gerek telefonla, gerekse mail grupları aracılığı ile sürekli olarak bilgilendirilmekte olduğu, takip dosyalarına taraf olarak kaydedilen şahıslar adına kayıtlı olan araç bilgilerine UYAP uygulama ekranlarından ulaşılabildiği, konu ile ilgili genelge çıkartma çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Hal böyle olmasına rağmen İcra Müdürlükleri, mevcut iş yoğunluğu karşısında personel artırımına gidilmeden ve gerekli yasal düzenleme yapılmadan bir protokol ile Emniyet Teşkilatından bu görevin alınıp İcra Müdürlüklerine devredilmesi hususunun yasaya aykırı olduğu, İcra müdürlüklerinin bu iş yükünün altından kalkmasının mümkün olmadığı, görevin mahiyetine binaen daha çok önem arz eden ve öncelikle yapılması gereken asli görevlerinin yerine getirilmesine mani olduğu gerekçesi ile alacaklı veya vekillerinin UYAP ortamından borçlular adına kayıtlı araç veya taşınmazların araştırılarak bulunması halinde haciz tatbik edilmesi taleplerini reddetmektedirler.

Görüldüğü üzere Sayın Bakanlığınızca uygulanmak istenen ve bu doğrultuda hazırlanan protokollerin gerekleri. İcra Müdürlüklerince yerine getirilmemektedir. Bu yöndeki kararlara karşı şikâyetlerde İcra Hukuk Mahkemelerince reddedilmektedir. İcra Hukuk Mahkemelerince verilen ret kararları ise Yargıtay’ca onanmaktadır.

Netice olarak da alacağının tahsili için devletin icrai gücüne başvuran vatandaşlar alacaklarını tahsil edememe ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ortada giderilmesi gereken bir mağduriyet vardır. Borçlunun hacze kabil araç ve gayrimenkulünü alacaklı bilebilecek durumda değildir. Özellikle kambiyo takiplerinde ciro silsilesi içerisinde borçluyu dahi tanımıyor olabilmektedirler. Devletin icrai gücüne başvuran alacaklı, alacağını tahsil edebilmesi için borçlu adına kayıtlı gayrimenkul ve araçları öğrenmesi gereklidir. Bu ise devlete sorma suretiyle araştırmalıdır.

Kaldı ki alacaklı, vekil ile temsil edilmekte ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunumun 2. maddesi gereğince yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdürler. Trafik Tescil Şube Müdürlükleri ile Tapu Müdürlükleri de bu yöndeki inceleme taleplerini, protokol hükümleri gerekçe göstererek reddetmektedirler.

Görüldüğü üzere ortada çözülmeye bekleyen bir sorun vardır. Sayın Bakanlığınıza bu konu ile ilgili daha önceden de yazışmalar yapılmıştır. Mahkeme kararlarının gerekçesi, protokol hükümlerinin yasa düzenlemesine ortadan kaldıramayacağı noktasında toplanmıştır. Sorunun aciliyeti göz önüne alınarak çözüm için İcra İflas Kanununda yasal değişiklik yapılması gerektiği düşüncemizi takdir ve değerlendirmenize sunarım.

Saygılarımla.

Av. Muammer AYDIN

İstanbul Barosu Başkanı

YAZDIR
Yükleniyor...