HABERLER
  • Son Güncelleme : 17.06.2009 20:10
  • Haber Giriş : 17.06.2009 19:56
  • Etkinlik : 17.06.2009

Silivri Ve Bakırköy Bölgesinde Cmk Görevlendirilmeleri Durduruldu

CMK Uygulamasında görev yapan meslektaşlarımızın bu görev gereği hak etmiş oldukları ücret ve masrafları aylardır alamadıkları bilinmektedir. Özellikle, zorunlu yol giderleri ve masraflara ilişkin olarak MUTAD VASITA'nın niteliği ve ayrıca Avukatın rayice uygun olarak yazılı beyanında bildirdiği masrafında, Avukata tarife gereğince ödenecek ücretle birleştirilerek vergi matrahına esas teşkil etmesinin gerektiğine dair Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nün görüş ve uygulamaları yüzünden Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ödemelerin yapılmaması nedeniyle 08.06.2009 tarihinden itibaren Silivri Bölgesinde görev yapan meslektaşlarımız görev kabul etmeme kararı almışlardır.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazıda, Silivri’de bulunan CMK’da görevli tüm avukatların görev kabul etmemesi nedeniyle atama işleminin yapılamadığını bildirdi.

Bakırköy Bölgesinde CMK gereği görevlendirilen avukatlar da, 15 Haziran 2009 Pazartesi günü saat 13.00’da Bakırköy Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla aynı nedenlerle zorunlu müdafilik hizmeti vermeyeceklerini açıkladılar.

Bakırköy Bölgesi avukatları yaptıkları yazılı açıklamada, 24 saat nöbet esası ile çalışan avukatlara 1 yıldır ücretlerinin ödenmediğini, avukatların görev ifasında makbuz kesmeye zorlandığını, bu nedenle almadığı ücretin KDV ve gelir vergisini peşin ödemek zorunda bırakıldıklarını ve hizmetin angaryaya dönüştüğünü belirtiler.

Diğer CMK bölgelerinde de benzer doğrultuda kararlar alınacağı beklendiğinden İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle 11 Haziran 2009 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alındı:

“10.06.2009 tarihli ve 0 sayılı evrak incelendi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen 03.06.2009 tarihli büro 2009/6087 sayılı Baromuza 10.06.2009 tarihinde gelen yazıdan ve CMK'da görev alan meslektaşlarımızdan gelen yazılı ve şifahi yakınmalardan anlaşıldığına göre, CMK'da görevlendirilen meslektaşlarımızın Avukatlık ücretleri, rayice uygun yazılı beyana dayalı masrafları için Başsavcılıklarca tahakkuk yapılamadığı ve uzun süreden beri ücret ve masraflarının ödenmediği anlaşılmış olup, ek olarak masraflardan stopaj kesintisi yapılması hususunda Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün görüş ve uygulamaları olduğu da anlaşıldığından meydana gelen bu durum nedeniyle 08.06.2009 tarihinden itibaren Silivri Bölgesinde görev yapan meslektaşlarımızın görev kabul etmediği, diğer bölgelerdeki meslektaşlarımız arasında da aynı doğrultuda görüş oluştuğu ve bununla ilgili toplantılar yaparak kararlar alındığı ve alınacağı anlaşılmaktadır.

Bu durum sosyal hukuk devletinin temel görevlerinden olduğu gibi, vatandaşların adalete erişim konusunda sıkıntı yaşamalarına da neden olacağı, Emniyet Müdürlüklerinde, Jandarma ve Adliyelerdeki zaten var olan mevcut iş yükünü daha da arttıracağı anlaşılmaktadır.

Meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın zarar görmemesi, ihtilaf konusu konuların acilen çözüme kavuşturulması için gereken önlemlerin alınması ve mağduriyete neden olan ödemelerin zaten gecikmiş olduğu da gözetilerek yapılması, yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi özellikle İstanbul genelinde mutat vasıta gibi bir kavramdan hareketle Avukatlarımızın görev yapamayacağının, masraflardan stopaj kesintisi yapılmasının yasal çerçevede mümkün olmadığının değerlendirilmesi, daha önce Baromuzca bu konuda yazılmış yazıların da dikkate alınması için Adalet Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, tüm Başsavcılıklara ve TBB'ye ayrı ayrı yazı yazılmasına O.B K.V.”

İstanbul Barosu Başkanlığınca konuyu görüşmek üzere ayrıca Maliye ve Adalet Bakanlarından randevu istendi. Gelişen durumdan TBB haberdar edilerek konunun önemi nedeniyle müştereken çözüm sağlanması istendi.

BAKIRKÖY BÖLGESİ CMK AVUKATLARI

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Yurttaşlar,  Basın Mensupları, Savunmanlar,

1992 yılından bu yana gönüllü olarak kamu hizmeti sunan CMK avukatları layık görüldükleri aşağılamaya dur deme mecburiyetinde kalmışlardır. Adaleti bürokratik tafsilatlar manzumesi olarak gören iktidarlar, baskı altına aldığı, hürriyetine el uzattığı tebasının temsilcisi olarak gördüğü avukatı yasal yetki ve gücünden uzaklaştırmaya, hiç bir maddi kaygı gütmeksizin insan haklarına dayalı hukuku, hukukun üstünlüğü ve egemenliğine tabi devleti  doğrudan ve somut olarak hürriyetten men anında, hemen talep eden savunma gönüllülerini maddi kıskaca alarak engellemek istemektedir.

Bizler ve tüm dünya gördü ki, işkence, kötü muamele, insan hakları ihlalleri, devletin hâkimi, savcısı tarafından engellenememektedir. Aksine polisin, jandarmanın hukuka aykırı davranışlarını bürokratik suskunluk perdesi arkasında gizlemektedirler. Avukatlar kurumsal olarak bu suskunluk yeminini bozdular. Devlet kendi organlarının hukuka aykırı davranışları sebebiyle işkenceci olarak uluslararası mahkemelerde mahkûm edildi. İnsanlık suçlarının ayıbı tarihsel olarak bu ülkenin bütün hukukçularının omuzlarına yük, yüzlerine utanç olarak kazındı.

Her medeni ülke gibi ülkemiz de vatandaşını korumak ve haklarına kavuşması için pozitif önlemler almak yükümlülüğü altındadır. Vatandaşının haklarına el uzatmakta hiçbir sınır tanımayan, kişisel özgürlükleri türlü psikolojik oyunlarla aşan iktidar, anayasal himayeleri dahi dikkate almamaktadır.

Savunman tehdit edilen hakların somut ve tek koruyucusudur. 

Gönüllü olarak Zorunlu Müdafilik hizmetini yürüten avukatlar, 24 saat nöbet esasına göre gece gündüz hiç bir şartta görevlerini bırakmadılar, nerede hukuka aykırılık varsa dur dediler. Ne hâkimden, Ne Savcıdan, ne savundukları müvekkillerinden emir almadılar. Hukuk, sadece Hukuk dediler.

Adalet Bakanlığı bunca zor görevlerine karşılık avukatlarla alay edercesine hizmet gideri olarak sadece 1,5TL önermektedir. Hizmetini tamamlayan avukat hak ettiği ücret için ilgili cumhuriyet savcılılıklarına makbuz kesmekte, KDV  ve gelir vergisi ödemektedir.  Almadığı ücretin vergilerini peşin olarak ödeyen avukatlar, yaklaşık bir yıldır ücretlerini de alamamaktadırlar.

Ağırlıkla gelir düzeyi düşük toplumsal kesimlere hukuk hizmeti sunan avukatlar akıl ve insaf sınırlarıyla bağdaşmayacak rakamlara mahkûm edilmeye çalışılmaktadır.

Bugün içimiz kan ağlayarak sürdürdüğümüz zorunlu müdafilik hizmetine geçici olarak ara vermek zorunda kalıyoruz.

Adalet Bakanlığı zorunlu müdafilik hizmetini ödenek, kesinti kıskacına sokup devlete külfet olarak görmektedir. Biz tekrar ediyor ve uyarıyoruz. Biz gönüllü avukatlardan esirgenen bir kaç kuruş işkenceci TC hükmü altında mağdurlara binlerce katıyla ödenecektir. Adalet Bakanlığı adil yargılanma hakkının gönüllü bekçileri olan avukatların zaten cüzzi olan ücretleri ve hizmet giderlerini ödememekte, binlerce hukukçuyu ve meslek örgütümüz baroları sorunların çözümünde muhatap dahi kabul etmemektedir.

Sorunların çözümünde muhatap kabul edilinceye, haklarımız verilinceye, bizlere hak ettiğimiz saygı gösterilinceye kadar zorunlu müdafilik hizmetine son veriyoruz.

Bakırköy Bölgesi CMK Avukatları

YAZDIR
Yükleniyor...