HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.01.2023 15:58
  • Haber Giriş : 12.01.2023 13:04
  • Etkinlik : 12.01.2023

Öğrenci Andı Yasağına Devam Kararı

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin İstanbul Barosu Başkanlığı’nca Danıştay’da açtığımız davada, temyiz talebimiz de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca  ‘oy çokluğuyla’ reddedildi. Danıştay’ın kararı kesinleşti.

08.10.2013 gün ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 27.08.2003 gün ve 25212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin, ilkokullarda öğrencilerin her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca öğrenci andını söyleyecekleri, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenci andını söyleme zorunluluğunun olmadığı, öğrenci andının “Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" şeklinde olduğuna ilişkin 12. maddesi kaldırılmıştır.

İstanbul Barosu Başkanlığınca; Anayasanın ruhuna ve lafzına, temel ilkelerine ve maddelerine, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine, Milli Eğitim Temel Yasası'na, genel amaçlarına, temel ilkelerine, İlköğretim ve Eğitim Kanununa, yargı kararı ile de uygun bulunan, 1933 yılında uygulamaya konulup, 1972 ve 1997 yıllarında çeşitli değişikliklere uğrayarak son uygulamadaki halini alan öğrenci andının kaldırılmasının sebep ve amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali için 2013 yılında Danıştay’da dava açılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi’nin 24.12.2013 gün ve 2013/11646 E. 2013/10762 K no’lu kararıyla, İstanbul Barosu’nun bu davayı açmada menfaati ihlal edilmediği gerekçesiyle ehliyet yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı temyiz istemimiz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 25.02.2016 gün ve 2014/3985 E. 2016/451 K. no’lu kararıyla bozulmuştur.

Bunun üzerine davanın esasını görüşen Danıştay 8. Dairesi, 29.09.2021 gün ve 2017/3372 E. 2021/4192 K no’lu kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

İlkokullarda derse başlanmadan önce öğrenciler tarafından söylenen, başka ülkelerde de emsalleri olan, ırkçı anlayış içermeksizin Türk olduğunu söylemenin, bundan mutluluk duyduğunu ifade etmenin, evrensel insanlığın kabul ettiği ilkeleri şiar edindiğini, ülkesini ve milletini sevdiğini, ülkenin kurucusu ve önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı vererek boyunduruk altındaki ülkenin tam bağımsız hale gelmesini sağlamasını, tüm dünyanın erişmeyi arzuladığı ilerici aydınlık ülküler doğrultusunda gideceğini beyan etmenin, bir ilkokul öğrencisinin okuduğu doğruluğun ve çalışmanın, küçüklerini korumanın, büyüklerini saymanın erdemini yok sayarak bu andın tümüyle yönetmelikten çıkartılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek karar temyiz edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 18.05.2022 gün ve 2022/248 E. 2022/1822 K. no’lu kararı ile temyiz istemimiz oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Bu kararın düzeltilmesi istemimiz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 21.11.2022 gün ve 2022/2793 E. 2022/3310 K. no’lu kararı ile oyçokluğuyla reddedilerek karar kesinleşmiş ve hukuki süreç tamamlanmıştır.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...