HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.11.2022 18:02
  • Haber Giriş : 15.11.2022 17:02
  • Etkinlik : 15.11.2022

Avukatların Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapamayacaklarına İlişkin Usul Ve Esasları İptal Eden Danıştay Kararı Onandı

İstanbul Barosu Başkanlığınca, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin 12. fıkrasına istinaden 2016 yılında hazırlanan “Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4. Maddesinin 3. Fıkrası ile 5. Maddesinin 1. Fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay’da açılan dava sonuçlandı.

Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/13780 E. 2021/4716 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmişti. Bu kararı temyiz eden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun temyiz istemi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.10.2022 gün ve 2022/1046 E. 2022/2750 K. no’lu kararı ile reddedilerek hukuki süreç kesinleşti.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esasların 4. maddesinin 3. fıkrası olan: “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fikradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik listesine kaydedilemez.” hükmü ile 5. maddesinin 1. fıkrası olan: “(1) Aşağıdaki konularda bilirkişi atanacak kişilerin; a) Sürekli sakatlık/destekten yoksun kalma tazminatları: Aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde aktüerya konusunda görev yapan öğretim elemanı, b) Değer kaybı: Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi, c) Yangın ve doğal afetler ile mühendislik sigortaları: İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, d) Sağlık/hastalık: Devlete ait kurumlarda veya üniversite hastanelerinde görev yapan doktor, e) Devlet destekli tarım sigortaları: İlgili alanda ruhsat sahibi Tarım Sigortaları Havuzu eksperi, olması gerekir.” düzenlemelerin iptalinin istenildiği davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/13780 E. 2021/4716 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmişti.

Danıştay 10. Dairesi’nin kararını görmek için tıklayınız.

Danıştay İDDK’nın kararını görmek için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...