HABERLER
  • Son Güncelleme : 26.05.2022 17:13
  • Haber Giriş : 27.05.2022 15:11
  • Etkinlik : 27.05.2022

Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır

Baskı ve Yasaklamaları Kabul Etmiyoruz

            Bir süredir sanatçılarımıza, özellikle de kadın sanatçılarımıza yönelik taciz ve  saldırılar ve sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi eylemleriyle karşı karşıyayız. Bu söylem ve eylemler yaşama hakkımızı, istediğimiz müziği dinleyip, istediğimiz sanatçının konserine katılma hakkımızı, istediğimiz saatte sokaklarda rahtça gezebilme hakkımızı, kahkaha atma, hamileyken sokağa çıkma haklarımızı, kısacası özgürce yaşama ve yaşamımız hakkında özgürce karar verme hakkımızı elimizden almayı hedeflemektedir.

            Yıllarca önce söylediği bir şarkının sözlerini bahane ederek Sezen Aksu’yu eleştiren çağ dışı zihniyet yakın zamanda kıyafetleri nedeniyle Hande Yener, Gülşen ve Melis Sezen’i de taciz etmiş, sadece kadın olduğu için Ece Seçkin’in Düzce konseri iptal edilmiştir.Bunu Aynur Doğan’ın Derince ve Bursa konserlerinin iptali, son olarak da Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde vereceği konserin programdan çıkarılması izlemiştir. Eskişehir’de Anadolu Fest etkinlikleri, ODTÜ.nün yıl sonu şenlikleri de iptal edilmiş bulunmaktadır.

            Anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5. Maddesinde ;

“Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. ” denilerek temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağı, kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmeleri için Devlet’in gerekli koşulları hazırlaması gereği belirtilmişken,

 “ Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı 13. Maddesinde ;

 “(Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. “

denilerek temel hak ve hürriyetlerin belirli koşullarda( savaş,terör vb.) sınırlanabileceği açıklanmışken,

“ Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması “ başlıklı 15. Maddesinde

“ Savaş, seferberlik (…)10 veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

denilerek sadece savaş,seferberlik veya olağanüstü durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği hüküm altına alınmışken,

Yine Anayasa’nın “ Sanatın ve sanatçının korunması” başlıklı 64. Maddesinde :

“ Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

denilerek Devlet’e sanatçısını  koruma, destekleme, sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alma görevi verilmişken ANAYASAYI İHLAL EDEN bu söylem ve eylemleri asla kabul etmiyoruz.

            Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi:

Bir miIIeti yaşatmak için birtakım temeIIer Iazımdır ve biIirsiniz ki, bu temeIIerin en önemIiIerinden biri sanattır. Bir miIIet sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam bir hayata sahip oIamaz BöyIe bir miIIet bir ayağı topaI, bir koIu çoIak, sakat ve hasta bir kimse gibidir. Hatta kasdettiğim manayı bu söz de ifadeye yeterIi değiIdir Sanatsız kaIan bir miIIetin hayat damarIarından biri kopmuş oIur Bir miIIet sanata önem vermedikçe büyük bir feIakete mahkumdur Birçok unsurIar o feIaketin derecesini fark etmez.Farkettiği gün de ne kadar müthiş bir etkinIikIe çaIışmak gerektiğini tahmin edemez .

            İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu, başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerimize yapılan saldırılara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

YAZDIR
Yükleniyor...