HABERLER
  • Son Güncelleme : 05.04.2021 10:42
  • Haber Giriş : 29.03.2021 17:16
  • Etkinlik : 29.03.2021

Avukatlık Hukuku Kitabı

İstanbul Barosunun Hukuk Müşavirliğini yapan Av. Atilla ÖZEN tarafından yazılan ve ilk iki baskısı Legal yayıncılıktan, üçüncü baskısı Seçkin Yayıncılıktan çıkan “Avukatlık Hukuku” isimli kitabın dördüncü baskısı, yine Seçkin Yayıncılık tarafından basıldı.

Önceki baskılara göre güncellenerek genişletilen bu baskı, “Staj Hukuku”, “Avukatın Hak ve Yetkileri”, “Avukatın Yükümlülükleri”, “Avukatın Yasaklılık Halleri”; “Avukatlık Sözleşmesi”, “Avukatın Sorumluluğu” ve “Barolar ve Türkiye Barolar Birliği” bölümlerinden oluşmakta.

Çok sayıda Yüksek Mahkeme ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararının incelenerek hazırlanan kitapta, kararların çok olması nedeniyle özleri sunulmuş, karar bilgilerine dipnotta yer verilmekle yetinilmiş.

Kitabın sonuna avukatlık sözleşmesi, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi ve özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri, maktu yahut nispi harca mı tabi olduklarına dair çizelge sunulmuş.

920 sayfa olan kitaba İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU da şu önsözü yazmış:

Av. Atilla Özen’in elinizdeki kitabı hazırlama sürecinin tanığıyım. Bu kitabın, son basısına gelinceye kadar olan evrede geride bırakılan yıllar, somut olgularla deneyimlenmiş bir zaman dilimine dönüştü. Sorunların da çözümlerin de odağı konumunda bulunan Baro’nun Hukuk Müşaviri olarak, olayların çoğu kez tam da ortasındaydı. Ortasında olmadığı zamanlarda da bir yerinden bulaşmıştı. Ama en önemlisi, geride bıraktığı her konuyu, kendisi için biriktirmeyi bildi. Üstelik bunu, büyük bir “merak” ve “görev duygusunu” birleştirerek yaptı.

Bu özellikleri nedeniyle kitap, bir anlamda da “hafızamızın toparlanmasına” dönüştü. Arşivlerdeki belgelerin değerli olanlarının toplanması gibi… Yaşanmış özgün bir deneyimin çöp olmasının engellenmesi… Kılavuzu bilmek, ya da pusulayı okumak sanki…

Terzinin kendi söküğünü dikememesine benzer bizim konumumuz…

Meslektaşlarımızın en az bildiği mevzuat, kendilerine dair olanlardır. Çoğu kez de gerek olduğunda ulaşılmaya çalışılır. Oysa mesleğe kabulden, emekliliğe kadar olan süreçte karşılaşılması olası pek çok sorun, bu mevzuatla aşılabilir bir niteliktedir.

Kitap buna olanak veriyor.

O nedenle mesleğimiz açısından Av. Atilla Özen’e teşekkür ederiz.

Başarı dileklerimizle…

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Başlarken  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ KISIM
STAJ HUKUKU
I. STAJ  37
A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar  37
1. Vatandaşlık Şartı  37
2. Mezuniyet Şartı  39
3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.K. 16)  39
4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.K. 16, 3/1–f)  39
5. Staj Yapılacak Baroya Bir Dilekçe ile Başvurmak. (Av.K. 16)  52
B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler:  52
C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar  55
1. İnceleme (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5)  55
2. İstemin İlanı (Av.K. 18/1, Av.Staj.Yön. 7)  55
3. İtiraz (Av.K. 18/2, Av.Staj.Yön. 8)  56
4. Karar (Av.K. 20, Av.Staj.Yön. 9)  56
D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları  57
1. Stajın Başlangıcı  57
2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26)  57
3. Stajın Yapılışı (Av.K. 15/1)  58
3.1. Mahkemelerde Staj (Av.K. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13)  58
3.2. Avukat Yanında Staj  62
3.2.1. Stajın Başlaması (Av.K. 22, Av.Staj.Yön. 16)  62
3.2.2. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.K. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15)  63
3.2.3. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  63
3.2.4. Stajın Yapılışı (Av.K. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2)  64
3.2.5. Stajyerin Ödevleri (Av.K.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25)  65
3.2.6. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.K.26 Av.Staj.Yön.18, 19)  66
3.2.6.1. Stajyerin Yapabileceği İşler  66
3.2.6.2. Nüfus Kayıtlarının Alınması  67
3.2.6.3. İcra Müdürlükleri  67
3.2.6.4. İcra Mahkemeleri  69
3.2.6.5. Asliye Hukuk–Ticaret Mahkemeleri  69
3.2.6.6. Asliye Ceza Mahkemeleri  69
3.2.6.7. Yetki Belgesi–Muvafakatname  70
3.2.7. Denetim (Av.Staj.Yön. 21)  71
E. Staj Eğitimi  71
1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.K.23/2, Av.Staj.Yön. 22)  71
2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23)  72
3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24)  72
4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27)  73
5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29)  73
F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi  73
1. Stajın Uzaması (Av.K. 25, Av.Staj.Yön. 28)  73
2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30)  73
3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31)  74
4. Staj Listesinden Silinme (Av.K. 71, 8, Av.K.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32)  74
II. AVUKATLIK MESLEĞİ  75
A. Mesleğe Kabul Koşulları  75
B. Avukatlığa Kabulde Engeller  80
1. Mahkum Olmama Koşulu  80
1.1. Giriş  80
1.2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  84
1.3. Memnu Hakların İadesi  88
1.4. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkumiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı?  90
2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hakim, Memur veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak  93
3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.K. 11)  93
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.K. m.6, Av.K.Yön. m.4)  102
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul veya Reddi, İtiraz  105
1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.K.Yön.8)  105
2. Karar (Av.K.7)  105
2.1. İsteğin Kabulü (Av.K.Yön.9)  105
2.2. İsteğin Reddi (Av.K. 8, Av.K.Yön.10)  106
3. İtiraz (Av.K. 8, Av.K.Yön.10)  106
4. İtirazın İncelenmesi (Av.K. 8, Av.K.Yön.11)  106
5. İtirazın Sonuçları (Av.K. 10, Av.K.Yön.12)  108
6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.K. 9, Av.K.Yön.13)  108
7. Yemin (Av.K. 9, Av.K.Yön.12)  113
İKİNCİ KISIM
AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ
I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.K.1, 2)  115
II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.K.35, Av.K.Yön.14)  126
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.K.63)  128
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.K.35, 63, Av.K.Yön.14, 15)  133
III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.K.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge)  136
IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.K. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1)  141
V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.K. 39/2, 166/1)  143
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı  143
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı  143
VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.K. 41, HMK 81, 82)  143
VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.K. 46/1)  145
VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.K. 2/3, 46/2)  145
A. Kanunun Amacı ve Kapsamı  145
B. Av.K. Özel Kanundur  148
C. Noterde Bilgi ve Belge İnceleme  149
D. Danıştay’da Dosya İnceleme  150
E. Anayasa Mahkemesi’nde Dosya İnceleme  150
F. Tapu’da Dosya İnceleme (Nüfus Bilgileri)  151
G. Dava ve Takip Dosyası İnceleme  158
H. Ceza Soruşturması Dosyası İnceleme  158
IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.K. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16)  168
X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.K.56/1, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2)  168
XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.K.56/2–3, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2–3)  169
XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.K.56/4, Av.K.Yön. 19/4)  171
XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.K.56/5, Av.K.Yön. 18)  172
A. Vekaletname ve Yetki Belgesi  172
B. Yargı Mercileri Dışında da Kullanılabilir  172
C. Avukatlık Yetkilerine Haiz Olan Baro Levhasına Kayıtlı Avukatlara Tanınmış Bir Yetkidir  172
D. Vekaletnamede Tanınmayan Yetkiler Kullanılamaz  173
E. Yetki Belgesinin Akıbetini, Asıl Vekaletnameli Avukatın Hukuki Durumu Belirler  173
F. Avukatların Sorumluluğu  173
G. Süre  174
H. Ahzu Kabz Yetkisi  174
İ. Vekaletname Pulu Yapıştırılmalıdır  175
J. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması  176
K. CMK ve Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yetki Belgesi  177
L. Elektronik Ortamda Yetki Belgesi  178
XIV. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.K.36)  178
ÜÇÜNCÜ KISIM
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.K.34)  181
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek  181
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak ya da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)  182
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak  182
D. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır  182
E. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur  182
F. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek  184
G. Araştırma Yükümlülüğü  185
H. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü  186
İ. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü  187
J. Aydınlatma Yükümlülüğü  190
K. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü  191
L. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü  191
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  194
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması  194
O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar  194
P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir  200
II. DOSYA TUTMAK (Av.K. 52)  203
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.K.39)  203
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.K.53)  204
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.34)  204
A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır  204
B. Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar  205
C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması  211
D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi  213
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 4)  218
A. Mesleki Yaşantıda  218
B. Özel Yaşantıda  220
C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde de Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25)  224
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  228
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  233
A. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171)  233
1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü  233
2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk  235
3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk  237
4. Yetkilendirme Halinde Ücret  238
B. Müvekkilin Başka Avukatı Görevlendirmesi (Av.K. 172)  239
1. İlk Vekilin Muvafakati ile İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi  239
2. Zımni Muvafakat  240
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA  241
A. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür  241
B. Müvekkilin Talimatına Uymama Halleri  242
1. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlar  242
2. CMK Kapsamında Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafi/Vekil  243
C. Talimat Türleri  244
D. İspat  245
E. Talimat Aranması Gereken Haller  246
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  248
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  250
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME  258
A. Bilgi Verme  258
B. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme  259
C. Borcun Doğumu, İspat  263
D. Avans İsteme  265
E. Giderleri Üstlenmeme  265
F. Yönlendirme Yükümlülüğü  266
G. İbraname  266
H. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi  268
XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK  269
XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2)  270
XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  275
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek  275
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14)  275
2. Özel Görevlendirme  277
2.1. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5)  277
2.2. Stajyeri Kabul (Av.K. 22/2)  277
2.3. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  277
2.4. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.K.37/2–3)  278
2.5. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi ile Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130)  278
2.6. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur.  278
2.7. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.K.64)  279
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü  280
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 13)  280
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15)  281
3. Kişisel veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma, Durumundan Derhal Baroya Bilgi Verme (TBB Meslek Kuralı 21)  281
4. Hâkimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi veya Şikâyet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23)  281
5. Bir Avukata Yahut Baro ve TBB Aleyhine Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  283
6. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47)  289
C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28)  290
XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.K.34)  290
XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5)  292
A. Mevzuat  292
B. İddia ve Savunma Hakkı  293
1. Şekil–Yer–Ölçülülük Şartı  293
2. Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanma, Hukuki Açıklama Esaslarına Uygun Olma, Söylenmesinde Gereklilik, Hakkın Meydana Çıkartılmasına Katkı ve Objektiflik  294
3. İddia ve Savunma Kapsamında Kalmayan Sözler  298
4. İddia ve Savunma Kapsamında Kalan Sözler  299
XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6)  304
XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7)  305
XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK (TBB Meslek Kuralı 8)  307
XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9)  308
XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10)  308
XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11)  308
XXIV. HÂKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17)  309
XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20)  320
XXVI. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22)  323
XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24)  324
XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  325
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26)  325
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44)  326
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek (TBB Meslek Kuralı 27/1)  326
1. Meslektaşı Küçük Düşürücü Beyanlardan Kaçınmak  326
2. Kıdemli Meslektaş  328
3. Masumiyet Karinesi Gözetilerek Meslektaş Suçlanmamalı  329
4. Meslek Kuralına Aykırı Sözler  329
5. İddia ve Savunma Sınırındaki Sözler  336
6. Baro’yu Eleştirmek  341
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek (TBB Meslek Kuralı 27/3)  343
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1)  344
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2)  345
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3)  345
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4)  346
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı ile Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31)  346
J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32)  349
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39)  349
L. Bir Avukat Aleyhinde Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  352
XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.37)  352
XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.38)  353
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi  355
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu  356
1. Giriş  356
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni ile Menfaat Çatışması  359
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması  361
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken  364
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme  368
C. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir  372
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir  373
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir  374
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2)  375
XXXI. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.13)  377
XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.43)  377
A. Büro  379
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.K.45)  385
C. Avukatın Çalışma Şekilleri  387
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma  387
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.K.12/1–c)  387
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.K. 12/1–c)  397
4. Kamu Kurumlarında Çalışma  398
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.K.44/A)  398
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.K.44/B)  400
6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2)  400
6.2. Tanım (Av.K.44/B)  400
6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4)  400
6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4)  401
6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2)  401
6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3)  402
6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12)  402
6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22)  403
6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4)  403
6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11)  404
6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7)  404
6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11)  405
6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11)  405
6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22)  407
6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11)  409
6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6)  410
6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7)  411
6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7)  412
6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9)  412
6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10)  412
6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23)  413
6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12)  413
6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13)  414
6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14)  414
6.25. Ortaklığın Sona Ermesi  414
6.26. Tasfiye  415
6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19)  416
6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20)  416
6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21)  416
6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30)  416
6.31. Tutulması Zorunlu Defterler  417
6.32. Vekâletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39)  419
6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40)  421
6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41)  422
6.35. Sonuç  422
XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 66)  423
XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 67)  424
A. Başka Baroya Nakil: (Av.K. 68)  424
1. Başvurma (Av.K. Yön. 21)  424
2. İnceleme (Av.K. 69, Av.K.Yön. 22)  425
3. Karar (Av.K. 69, Av.K.Yön. 23)  425
4. İstemin Kabulü (Av.K. Yön. 24)  426
5. İsteminin Reddi (Av.K. 70)  426
6. Nakil Ücreti  427
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.K. 71, Av.K. Yön. 25)  427
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.K. 72)  429
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.K. 73)  430
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.K. 74)  430
4. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma  431
C. Avukatlar Listesi (Av.K. 75)  432
XXXV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.K.65)  434
DÖRDÜNCÜ KISIM
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.K.11–12)  437
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K. 12/3–4)  437
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K.14)  440
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.K.47)  443
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.K.48)  446
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.K. 51)  448
VII. REKLAM YASAĞI (Av.K.55)  448
A. Amaç ve Dayanak  448
B. Unvan  452
C. Kapsam  454
D. Büro  454
E. Tabela  455
F. Basılı Evrak  457
G. Telefon Rehberi  460
H. Medya İlişkileri  461
İ. İnternet  466
J. İşbirliği  473
K. Yükümlülükler  474
L. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık  474
BEŞİNCİ KISIM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  479
A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  479
B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır  480
C. Serbestçe Kararlaştırılır  480
D. Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermez  481
E. Av.K. 35/A Mahiyetinde Değildir  481
F. Yazılılık Şartı Yoktur  481
II. KAPSAMI  482
A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı  482
B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı  485
C. Kanun Yollarında İşin Kapsamı  486
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME  487
A. Sözleşmenin Kurulması  487
1. Sözleşmenin Kurulma Anı  487
2. Vekaletname Verilmesiyle Sözleşme Kurulmuş Sayılmaz  488
3. Dosya İncelemek İçin Vekaletname İbrazı  489
B. Vekaletname  490
1. Hukuki Niteliği  490
2. Şekli  490
3. Kamu Avukatlarının Vekaletname İbraz Zorunluluğunun Bulunmaması  490
4. İstifa Eden Avukatın Yeni Vekaletname İbrazı  491
5. Vekaletname Çıkarma Yetkisi ve Özel Vekaletname  492
6. Ceza Yargılamasında Vekaletname  492
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER  493
A. Özel Yetkiyi Gerektiren Haller  493
B. Ahzu Kabz Yetkisi  494
C. Adli Sicil İsteme Yetkisi  495
D. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası  495
E. Özel Yetkinin Kullanılması  496
F. Sonradan İcazet  496
V. İSPAT  496
A. Avukatlık Sözleşmesini İspat Yükü, Sözleşmenin Varlığını İddia Edendedir  496
B. Ücret Ödediğini İddia Eden Müvekkil, Bunu İspatla Yükümlüdür  497
C. İspatın Şekli  497
D. Elektronik Yazışmalar  498
E. Sözleşmeye Yapılan Eklemeler  498
VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ  499
VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  500
A. Tanımı ve Niteliği  500
1. Karma Nitelikte Sözleşmedir  500
2. İş Hukuku Uygulanmaz  500
3. Ücret  500
4. Sözleşme Serbestisi  501
5. Tüzel Kişilikteki Bireylerin İşleri  502
B. Süre  502
1. Belirli/Belirsiz Süreli Sözleşme  502
2. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret  503
C. Sözleşmenin Feshi  503
1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih  503
2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih  504
3. Avukat Tarafından Haklı Fesih  505
4. Avukat Tarafından Haksız Fesih  505
D. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir  506
E. Sözleşmenin Yenilenmesi  507
F. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi  507
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  508
A. Müvekkil  508
1. Ehliyet  508
2. Vasinin Yetkisi  509
3. Vekilin Yetkisi  509
4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  510
5. Temsil  510
6. Sigorta  511
B. Vekil  511
1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı  511
2. Ehliyet  512
3. Bağlı Çalışan Avukatlar  512
4. Birlikte Vekâlet  513
5. Yetki Belgeli Avukat  514
IX. SÜRE  516
X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR  517
XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI  519
XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  522
XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI  522
XIV. ÜCRET  523
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği  523
B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi  524
1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır  524
2. Maktu Ücret  525
3. Nispi Ücret  526
3.1. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı  526
3.2. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar  526
3.3. Tavan Ücret  527
4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret  528
C. Belirli Olmayan Ücret  530
D. Belirli Olan Ücret  531
E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir  532
F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi  533
G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma  535
H. Kefalet  535
İ. Cezai Şart  535
J. Ücret Alacağının Temliki  536
K. Ücrete Uygulanacak Faiz  536
L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması  537
1. Av.K. 164/4  537
2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır  538
3. Maktu Harca Tabi Davalar  539
4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez  539
5. Belirsiz Alacak Davaları  539
6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir  539
7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi  539
8. Serbest Meslek Makbuzu ile Ücret Belirlenmez  541
9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  541
9.1. İcra Takipleri  541
9.2. Kamulaştırma Davaları  542
9.3. Ceza Davaları  543
9.4. İdari Davalar  543
9.5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları  543
9.6. Terekenin Tespiti  544
9.7. Şufa Davaları  544
9.8. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular  544
9.9. Boşanma ve Ferileri  544
9.10. Tapu İptali ve Tescil Davaları  545
M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme  546
XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ  547
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  547
1. Sorumluluğun Esasları  547
2. Karşı Taraf 3. Şahıs Yalnız Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludur  548
3. Sulh Olunan Meblağ  548
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır  550
5. Sulh Her Türlü Delille İspatlanabilir  551
6. Sulh Niteliğindeki İşlemler  551
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh  552
8. Boşanma Davalarında Sulh  553
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk  554
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak  555
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava  555
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü  555
B. Hapis Hakkı  556
1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir  556
2. Alacak Muaccel Olmalı  557
3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı  557
4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı  558
5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması  559
C. Rüçhan Hakkı  560
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi  561
E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez  562
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekâlet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu  562
XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR  565
XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  565
XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  566
A. Saygı Gösterme  566
B. Ücret Ödeme  566
C. Bilgi ve Belge Sunma  566
D. Vekil ile Sürekli İletişim  566
E. Yazılı Muvafakat Alma  566
F. Harç ve Giderleri Ödemek  566
G. Adres Değişikliğini Bildirme  568
XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  569
A. Kendiliğinden Sona Erme  569
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle  569
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle  569
3. Ölümle  570
3.1. Avukatın Ölümü  570
3.2. Müvekkilin Ölümü  571
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1)  572
4.1. Müvekkil Yönünden  572
4.2. Avukat Yönünden  573
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)  574
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  575
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki  575
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.K. 172)  576
B. Taraflarca Sona Erdirme  576
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma  576
2. Fiilen Sona Erdirme  577
3. İstifa  577
3.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  577
3.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  577
3.3. Örtülü İstifa  577
3.4. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder  577
3.5. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler  578
3.6. Önceden Vazgeçilemez  579
3.7. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir  580
3.8. İstifanın Sirayeti  580
3.9. Haksız İstifa  581
3.10. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir  582
3.11. Haklı İstifa  583
3.12. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır  583
3.13. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri  583
4. Fesih  584
5. Azil  584
5.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır  584
5.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  585
5.3. Örtülü Azil  585
5.4. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez  586
5.5. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır  586
5.6. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler  587
5.7. Azlin Haklılığının İspatı  589
5.8. Haklı Azil  591
5.8.1. Niteliği  591
5.8.2. Haklı Azil Halleri  592
5.8.3. İşten Çıkartılan Avukatın Azli  598
5.8.4. Haklı Azil Halinde Ücret  598
5.9. Azlin Sirayeti  599
5.10. Haksız Azil  600
5.10.1. Haksız Azil Halleri  600
5.10.2. Haksız Azil Halinde Ücret  600
5.10.3. Haksız Azil Nedeni ile Ücrette İndirim Yapılamaz  601
5.10.4. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir  601
5.10.5. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil  603
XX. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI  603
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir  603
B. Yasal Vekalet Ücreti Ayrıca Talep Edilmelidir  604
C. Görevli Mahkeme  604
D. Zamanaşımı  608
E. Yetkili Mahkeme  609
F. İhtiyati Haciz  609
G. Akdi Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  610
H. Tahkim  611
1. Baro Hakem Kurulu  611
2. Baro Yönetiminin Arabuluculuğu  612
3. TBB Tahkim  613
4. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)  614
5. HMK Hakem Şartı  614
XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ)  615
A. Niteliği  615
1. Yargılama Giderlerindendir  615
2. Talep Olmasa Dahi Resen Hükmedilir  617
3. Aidiyeti  618
3.1. Avukata Aittir  618
3.2. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir  619
3.3. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik ve Haczedilemez  620
3.4. Azledilen Avukat Takibe Geçemez  621
3.5. Hizmet Akdi ile Çalışan Avukat  621
3.6. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması  621
4. Yargı Mercilerince Hükmedilir  622
5. Asıl Hakka Bağlıdır  624
6. Vekâlet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez  625
7. Müdahil Lehine Hükmedilmez  625
8. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez  626
9. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat  626
10. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez  626
11. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücreti  627
12. Takdiri İndirim Hallerinde  627
13. Avukatlık Ücretinin Sınırı  628
14. Avukatlık Ücretinin Kapsamı  628
15. Ücretin Tümünü Hak Etme  629
15.1. Hükmedilmesi İçin Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir  629
15.2. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir  631
16. Müvekkilden İstenebilmesi İçin Kural Olarak Hükmedilip Tahsil Olunmalıdır  631
17. Vergilenmesi  632
18. Yasal Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  638
19. Davanın Ortak veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  639
20. Birden Çok Avukat ile Temsil  640
21. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekâlet Ücreti  640
22. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret  640
23. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  642
24. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  644
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  644
1. Hazırlanması  644
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler  645
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife ile Belirlenmez  649
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri  650
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı  650
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekâlet Ücreti  651
1. Nispi Ücret  651
2. Maktu Ücret  652
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  653
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında  654
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  654
6. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret  655
7. Ceza Davalarında Ücret  659
7.1. Uyarlama Davası  659
7.2. Tavzihle Vekalet Ücretine Karar Verilemez  660
7.3. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti  660
7.4. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti  661
7.5. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti  661
7.6. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  662
7.7. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık  663
7.8. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil  663
7.9. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Tahsili  664
7.10. Atanan Avukat  664
7.11. Atama Halinde Uygulanacak Tarife  665
7.12. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler  665
7.13. Sulh Ceza Hâkimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti  666
8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  667
9. Yasal Vekâlet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru  671
10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  673
11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  674
12. İş Takibinde Ücret  679
13. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  680
14. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  680
15. Uygulanacak Tarife  680
16. Seri Davalarda Ücret  680
17. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  686
18. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında Ücret  687
19. Sayıştay ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret  689
ALTINCI KISIM
AVUKATIN SORUMLULUĞU
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  691
A. Disiplin Muhakemesinin Amacı  691
B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.K.134, Av.K. Yön.63/2)  692
C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar  693
1. Av.K. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  693
2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur Mu?  695
3. Avukatın Sorumlu Olduğu Eylemler  695
D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz  695
E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir  695
F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri  697
1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  697
2. Adil Yargılanma Hakkı  697
3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir  700
4. Disiplin Hukukunda Lehe Hüküm Uygulanır  700
G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas  701
H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları  703
1. Şikayetçi  703
1.1. Şikayet  703
1.2. Şikayetten Vazgeçme  704
2. İhbarda Bulunan  704
3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı  705
4. Şikayet Edilen  705
4.1. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır  705
4.2. Avukatlık Ortaklıkları  706
4.3. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.K. Ek–1)  707
4.4. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/1)  707
4.5. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/2)  707
4.6. Stajyer Avukatlar (Av.K.138/1)  708
İ. Masraf Avansı (Av.K.161/3, Av.K. Yön. 65/3)  708
J. Disiplin Muhakemesinde Yetki  709
1. Yetki (Av.K.139)  709
2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.K. Ek–1)  709
K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri  709
1. Disiplin Soruşturması (Av.K.141, Av.K. Yön.64, 65, 66, 67)  709
1.1. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı  710
1.2. Ön inceleme Aşaması  710
1.2.1. İlk İnceleme Aşaması  710
1.2.2. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  711
1.2.3. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  711
1.3. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.K. 141/3, Av.K. Yön.67)  712
1.4. Disiplin Soruşturmasının Süresi  712
1.5. Delillerin Toplanması  713
1.6. Savunma Hakkı (Av.K.137, Av.K. Yön.63)  715
1.7. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması  716
1.7.1. Disiplin Kovuşturması Açılması  716
1.7.2. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.K. Yön. 68)  717
1.7.3. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.K.142, Av.K. Yön.69)  717
1.7.4. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu  719
1.7.5. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme  720
2. Disiplin Kovuşturması  721
2.1. Başlangıcı (Av.K.141, Av.K. Yön.70)  721
2.2. İncelemeye Hazırlık Evresi  722
2.3. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.K.146)  722
2.4. İnceleme Aşaması (Av.K.144)  723
2.4.1. Duruşmasız İnceleme  723
2.4.2. Duruşmalı İnceleme  723
2.4.3. Gıyapta Duruşma  723
2.4.4. Duruşma Tutanağı  724
2.5. Delillerin Toplanması  724
2.5.1. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi  725
2.5.2. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi  725
2.5.3. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması  725
2.5.4. Tanık ve Bilirkişi Gideri  725
2.5.5. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi  726
2.6. Delillerin Serbestçe Takdiri  726
2.7. Delillerin Hukuka Uygun Olması  726
2.8. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri  729
2.9. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması  732
2.10. Kararların Tebliği  733
2.11. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı  733
L. Diğer Yargılama Alanları ile İlişkisi  734
1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri  734
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  737
2.1. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir  737
2.2. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz  742
3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez  747
M. İşten Yasaklanma (Av.K.153)  749
1. Giriş  749
2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller  751
3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.K.155)  751
4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.K. 42)  752
5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması  754
N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı  754
O. Disiplin Cezaları (Av.K.135)  758
1. Uyarma  758
2. Kınama  758
3. Para Cezası  758
4. İşten Çıkarma  760
5. Meslekten Çıkarma  760
P. Cezaların Uygulanma Şekli  761
1. Giriş  761
2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi?  764
3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir?  766
4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı  768
5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi?  768
6. Zincirleme Suç  770
7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi  770
8. Mütemadi Suç  770
R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz  771
1. Giriş  771
2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır  774
3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır  775
4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması  775
5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi  776
S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu  776
1. Giriş  776
2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır?  779
3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları  781
4. İdari Davada Yetki  783
T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme  783
U. Disiplin Cezalarının Affı  786
V. Para Cezası veya Giderlerin Tahsili  786
II. CEZAİ SORUMLULUĞU  786
A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.K.58, 59)  786
B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi  792
C. Son Soruşturma  793
D. Avukatın Görev Suçları  794
1. Görevi İhmal  794
2. Görevi Kötüye Kullanma  799
3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma  803
4. Dolandırıcılık  808
5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme veya Yok Etme  809
6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  810
7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.K.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikap Suçları  810
8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası  812
9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  814
E. Avukata Karşı İşlenen Suçlar  815
1. Kamu Görevlisi ve Yargı Görevi Yapan Kavramları  815
2. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  816
F. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı  817
G. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama  819
III. HUKUKİ SORUMLULUĞU  823
A. Kusurlu Davranış  823
B. İlliyet Bağı  824
C. Zarar  825
D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  828
E. Manevi Zarar  828
F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk  829
G. Sorumsuzluk Anlaşması  830
H. Mesleki Sorumluluk Sigortası  830
İ. Dava  830
1. Dava Açma Süresi  830
2. Zamanaşımının Başlangıcı  831
3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir  832
4. HAGB Kararı  832
5. İhtiyati Haciz  833
YEDİNCİ KISIM
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
I. GİRİŞ  835
II. BAROLARIN ORGANLARI  844
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 vd. Av. Kan Yön. 30 vd.)  844
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30)  844
2. Görevleri: (Av. Kan. 81)  844
3. Toplantılar: (Av.K. 86, Av.K. Yön. 31)  846
3.1. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 vd. Av. Kan Yön. 31, 32)  848
3.2. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.K. Yön. 33)  848
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.K. Yön. 34)  849
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.K. Yön. 32/son, 39/3)  849
6. Yoklama Cetveli: (Av.K. Yön. 35)  849
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87)  850
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.K. Yön. 36)  850
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.K. Yön. 37)  850
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.K. Yön. 38)  850
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.K. Yön. 39)  851
12. Toplantı Düzeni: (Av.K. Yön. 40)  851
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.K. Yön. 41)  851
B. Yönetim Kurulu  851
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89)  851
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90)  852
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91)  853
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92)  853
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.K. Yön. 42, 43, 44)  854
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95)  855
7. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri:  858
8. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  859
C. Baro Başkanlığı  861
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96)  861
2. Görevleri: (Av. Kan. 97)  862
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler  862
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  864
5. Baro Başkanlar Kurulu  865
D. Baro Başkanlık Divanı  865
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.K. m.98)  865
2. Görevleri: (Av.K. 99)  866
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.K. 100)  866
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.K. 101)  866
5. Baro Saymanı: (Av.K. 102, Av.K. Yön. 45/4)  866
E. Baro Disiplin Kurulu  866
1. Kuruluşu: (Av.K. 103)  867
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.K. 104)  867
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.K. 105)  867
4. Toplantılar: (Av.K. 106)  868
5. Görevi: (Av.K. 107)  868
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri:  868
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları  869
F. Denetleme Kurulu  870
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.K. 108, Av.K. Yön. 57)  870
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.K. Yön. 58)  871
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.K. Yön. 59)  872
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ  872
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.K. Yön.45)  872
B. Sorumluluk (Av.K. Yön.46)  873
C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.K. Yön.47)  873
D. Başvurma (Av.K. Yön.48)  874
E. Yetkili İmzalar (Av.K. Yön.49)  875
F. Görevlendirme (Av.K. Yön.50)  875
G. Tutulacak Defterler (Av.K. Yön.51)  875
IV. SEÇİM (Av.K. Ek–3)  876
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.K. Yön. 52)  878
B. Adayların Tespiti (Av.K. Yön. 53)  878
C. Oy Pusulaları (Av.K. Yön. 54)  878
D. Oy Verme (Av.K. Yön. 55)  878
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.K. Yön. 56)  879
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  882
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.K.109)  882
B. Birliğin Görevleri: (Av.K.110)  882
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.K.111)  884
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.K.112)  885
E. Birliğin Organları (Av.K.113)  885
1. TBB Genel Kurulu: (Av.K. 114)  885
1.1. Toplantılar: (Av.K. 115)  886
1.2. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.K. 116)  886
1.3. Görevleri: (Av.K. 117)  886
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.K. 118)  887
2.1. Seçim Dönemi: (Av.K. 119)  887
2.2. Toplantılar: (Av.K. 120)  887
2.3. Görevleri: (Av.K. 121)  888
3. TBB Başkanlığı:  889
3.1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.K. 122)  889
3.2. Görevleri: (Av.K. 123)  890
3.3. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri:  890
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.K. 124)  891
4.1. Kuruluşu ve Seçimi  891
4.2. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.K. 125)  891
4.3. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.K. 126)  891
4.4. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.K. 127)  892
4.5. TBB Saymanının Görevleri: (Av.K. 128)  892
5. TBB Disiplin Kurulu  892
5.1. Kuruluşu: (Av.K. 129)  892
5.2. Seçim Dönemi: (Av.K. 130)  892
5.3. Toplantılar: (Av.K. 131)  892
5.4. Görevi: (Av.K. 132)  892
6. TBB Denetleme Kurulu  893
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ  895
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  897
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR  900
Kaynakça  913
Kavram Dizini  917

YAZDIR
Yükleniyor...