HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.11.2020 15:22
  • Haber Giriş : 26.11.2020 15:36
  • Etkinlik : 26.11.2020

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme (1)

Son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde Baro Genel Kurullarının yapılacağına dair 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. maddesi hükmü uyarınca, 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde Baro Genel Kurulu’nun toplanması için çağrıda bulunulmuştur.

 İlk toplantıda Kanunda öngörülen çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilmiştir.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.10.2020 gün ve 96 no’lu kararı ile, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmaması ve ileri tarihe ertelenmesi önerisi karşısında, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 02.10.2020 gün ve 2020/83 no’lu kararı ile, Yüksek Seçim Kurulu’nun 02.10.2020 gün ve 256279 E. sayılı İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılmayacağına dair kararı, İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.10.2020 tarihinden 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesine dair 02.10.2020 gün ve 96 sayılı kararı uyarınca, Genel Kurulumuz ve organ seçimlerimiz iptal edilmiştir.

Bu karara yapılan itiraz, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 05.10.2020 gün ve 2020/46 no’lu kararı ile reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk nedeniyle bu kararların iptali için yaptığımız başvuru, seçimlerin ertelenmesi konusunda İl ve İlçe Seçim Kurullarının yetkisi olmadığı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Hıfzıssıhha Kurullarına ya da İçişleri Bakanlığı’na yargı gözetimi altında gerçekleştirilen seçimlerin ertelenmesi konusunda herhangi bir görev ve yetki verilmediği karşı oylarına rağmen, oyçokluğuyla reddedilmiştir. (YSK kararını görmek için tıklayınız)

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.10.2020 gün ve 96 no’lu kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 12. İdare Mahkemesinde açılan davada, henüz tebliğe çıkartılmamış olan fakat UYAP üzerinden görülebilen 12.11.2020 gün ve 2020/1410 E. no’lu karar ile, Anayasa uyarınca organlarının seçimi kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında yapılacağı düzenlenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan İstanbul Barosu'nun genel kurulunun yapılacağı tarihin Avukatlık Kanunu ile düzenlendiği, kanuni düzenleme gereği yapılacak genel kurul toplantısının 1593 sayılı Yasanın 77. maddesinde idari islemlerle sınırlama ve yasaklama yetkisine konu edilmis "umumi mahallerde yapılacak toplantı" kapsamında nitelenmesine olanak bulunmadığı, söz konusu tarihin ertelenmesinin kanunla yapılabileceği, genel kurul toplantısının seçme ve seçilme hakkına ilişkin olması nedeniyle ancak Anayasa'nın 13. Maddesi çerçevesinde yapılabileceği, dava konusu idari karar ile ertelenemeyeceği, dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu, öte yandan temel haklar kapsamındaki bir hakkın kullanımını engellemesi nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı sonucuna varıldığından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine ilişkin karşı oy’a rağmen, oy çokluğuyla yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiştir. (Kararı görmek için tıklayınız)

Bu arada yürütmenin durdurulmasının reddi kararının tebliğinden önce, Genel Kurulumuzun 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesi kapsamında Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonunda ilki 5-6 Aralık 2020, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikincisi 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde Genel Kurulumuzun yapılacağına dair duyuru ilana çıkmıştır.

Hazırlıklar bu çerçevede devam ederken, 25.11.2020 tarihli Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından gönderilen yazıda, son genelgeye istinaden seçim tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesinin zorunlu görüldüğü bildirilmiştir.(Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu kararını görmek için tıklayınız)

Bu son durum ve özellikle de bulaş riskinin giderek artmış bulunması nedeniyle genel bir erteleme talebi tarafımızca da şifahi olarak ilgili makamlara duyurulmuş olup, bu yönde yeni bir karar beklenmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyururuz.

 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI


 

YAZDIR
Yükleniyor...