HABERLER
  • Son Güncelleme : 12.06.2020 17:29
  • Haber Giriş : 13.05.2020 16:29
  • Etkinlik : 13.05.2020

Soru ve Cevaplarla Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna (E-SMM) Geçiş


E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR? KAĞIT MAKBUZDAN FARKI NEDİR?

CEVAP:


Konuya giriş yapabilmek için öncelikle serbest meslek kazancı ve serbest meslek makbuzunun ne olduğundan bahsetmek daha uygun olacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65 inci maddesine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu kapsamda, serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenen vekalet, danışmanlık vb. ücretler de serbest meslek kazancı olup, bu kazançların serbest meslek kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatı için düzenlemekle ve kesmekle yükümlü olduğu belgeye de serbest meslek makbuzu denir. Değerli evrak kategorisinde olan ve ücret tahsilinin yapıldığının bir kanıtı olan bu belge, fatura ya da fiş muadilidir. İki nüsha olarak düzenlenen serbest meslek makbuzunun asıl nüshası müvekkile verilir, kopya nüshası ise vergi mükellefi avukat tarafından saklanır.

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla, Vergi Usul Kanunu’nun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan "serbest meslek makbuzu"nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi düzenlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve mükerrer 242. ve 257. Maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği Yetkilere dayanarak yayımlanan E-belge uygulamaları ile ilgili 19/10/2019 tarihli 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bu noktada,e-serbest meslek makbuzunun kağıt makbuzdan bir farkı olup olmadığı hususuna gelecek olur isek: E-Serbest Meslek Makbuzu yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamındaki serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Kağıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzunun günümüz koşulları dikkate alınarak, özel yöntemlerle elektronik ortamda oluşturulan halidir.
Serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı VUK hükümlerine göre düzenlenir.

1- Kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
2- Elektronik ortamda veya kağıda basılı olarak iletilebilir
3- Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilir.
4- (GİB) Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda raporlanır.

Ne zaman Kesilmeli sorusu sorulduğunda, burada KDV Kanunu’nun tahakkuk, gelir vergisi Kanunu’nun ise tahsilat esasını benimsemiş olduğunu hatırlatarak, e-portal uygulamasında forumda yöneltilen benzer bir soruya verilen cevabı aktarmak isterim: “VUK 231. maddesinde; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmektedir. Fakat makbuzda durum farklı olarak tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı anda makbuz düzenlemek zorundadır.” şeklinde cevap verilmiştir. Bu durumda, serbest meslek erbabının tahsilatı yaptığı anda makbuzu düzenlemesi gerektiği söylenebilir.

E-serbest meslek makbuzu ifadesi doğru ve yerinde bir ifade olmakla birlikte, bu sunum esnasında daha kısa olarak e makbuzu tercih edebiliriz.


E SMM’YE NASIL GEÇECEĞİZ? GEÇİŞ ZORUNLU MU? NE ZAMANA KADAR GEÇMEK ZORUNDAYIZ?

CEVAP:


Serbest Meslek Erbapları, elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-İmza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, 509 sayılı  Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

1) GİB Portal Yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf).
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

2) Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-smm düzenleyebilirler. Bu durumda yukarıda aktarılan yöntem ile ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yetkili özel entegratörlerin listesi  https://ebelge.gib.gov.tr/esmmozelentegratorlistesi.html adresinde yayınlanmıştır.

3) Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf).

Zorunlu Geçiş Tarihleri:
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Bu tarihten

c) Durum böyle olmakla birlikte 25.Mayıs.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan genel duyuru ileülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerin, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler (yeni işyeri açılışı yapanlar) ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. Vergi kaydı bulunan ve faaliyetine devam eden avukatların, 01.01.2018 tarihinde defter beyan sistemine geçiş yaptığından dolayı interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmaktadır. Muhasebeci aracılığı ile işlemlerini yürütenler bu şifrelerini muhasebecilerinden temin edebilirler.

 Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dahil olan mükellefler,509 sayılı Genel Tebliği uyarınca, e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür kullanmaları zorunlu olduğundan, 01/06/2020 itibariyle uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını interaktif vergi dairesi üzerinden yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01/07/2020 tarihinden itibaren (ilgili Genel Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan serbest meslek erbapları uygulamaya dahil oldukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda da serbest meslek makbuzu düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini e-SMM belgesi olarak elektronik ortamda e-İmza veya mali mühür kullanmak suretiyle düzenlemeleri zorunludur. Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal aracılığı ile yararlanacak serbest meslek erbaplarının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak için e-İmza ya da mali mühürlerini ivedilikle Haziran ayı geçilmemek suretiyle temin etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, e-SMM Uygulamasından özel entegratör yöntemi ile yararlanmak isteyip te, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanlar da, yasal süre içerisinde uygulamaya başvurmak adına, yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilirler.Bu yöntemi uygulamalı olarak gösterelim.   https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7

AYRI BİR ENTEGRATÖR KULLANMAMIZ ZORUNLU MU? HEM ENTEGRATÖR HEM DE GİB SİSTEMİNİ AYNI ANDA KULLANABİLİR MİYİZ, BİRBİRİ ARASINDA GEÇİŞ YAPABİLİR MİYİZ?

CEVAP:


Özelentegratör kullanmak zorunda değiliz. GİB sisteminden de e-serbest meslek makbuzu düzenlenebilir. Ancak aynı anda hem GİB portal yöntemi hem de entegratör yöntemi birlikte tercih edilemez. Birini seçmemiz gerekir. Birden fazla özel entegratör ile çalışmak mümkündür. Bu seçimler arasında geçişler yapılabilir.

-    GİB Portal Yönteminitercih edip, bu yöntemi kullanmaya başlayan ve fakat daha sonra özel entegratöre geçmek isteyen meslektaşlarımız, özel entegratörlerden bir veya birkaçı ile anlaşma yapabilir. Özel entergratör tarafından sözleşmenin GİB’e iletilmesi ve özel entegratör ile mutabakatların sağlanması (bu işlemi entegratör yapacaktır) ile birlikte artık özel entegratör kullanmaya başlayabilirler.

-    Özel Entegratör kullanma yöntemini tercih eden meslektaşlarımız, bundan vazgeçerek, GİB portal yöntemini kullanmayı tercih edecek olur ise; bu durumda özel entegratörün hesabı kapatmasının ardından birkaç saat içerisinde Gib Portal otomatik olarak açılacaktır, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunmaya gerek yoktur. Otomatik olarak devreye girecektir.


GİB VEYA ÖZEL ENTEGRATÖR İÇİN MALİ MÜHÜR ZORUNLU MU?

CEVAP


Bireysel olarak vergi kaydı bulunan ve e-imza sahibi meslektaşlarımızın mali mühür kullanmaları gerekmemektedir.
Ancak avukat ortaklığı şeklinde vergi kaydı bulunan, avukat ortaklıklarının her bir ortağa ait e-imza ile giriş yapmaları mümkün olmadığından, mali mühür temin etmeleri ve kullanmaları gerekecektir.

GİB VE ENTEGRATÖR FARKLARI NEDİR?

CEVAP


Bu noktada özellikle GİB portal üzerinden düzenlenen e-SMM’nin ücretsiz olduğunu, daha genel bir yöntem olduğunu ve özel entegratör ile çalışmak istemeyen veya çalışmayan kişiler için olduğunu belirtmekle başlayalım.
• Gib yönteminde sisteme her girişte, e-imza veya mali mühür kullanmak gerekir iken, özel entegratörün tarafınıza oluşturduğu kullanıcı adı ve parolalar ile internet tarayıcıları üzerinden giriş yapabilirsiniz.
• Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunmaktadır. Gib yönteminde, sistem e-smm’leri 6 ay süresince saklamakta ve süre sonunda otomatik olarak silinmektedir.Meslektaşlarımızın e-smm’lerini elektronik ortamda saklama ve ibraz mükellefiyeti doğrultusunda kendileri, Gİbportalda oluşturulan e-smm’leri ayrıca elektronik olarak da muhafaza etmeleri zorunluluktur. Ancak özel entegratörler bu saklama süresini 10 yıla kadar uzatabilmektedir.
• Gib yönteminde her bir bilgiyi her defasında yeniden ve baştan girmeniz gerekir iken, özel entegratörler bu konuda bazı bilgileri (örneğin, müvekkil ismini ve adresini kaydetme gibi) kayıt altına alarak daha sonraki makbuz kesimlerinde kullanma imkanı vermektedir.
• Gib yöntemi basit bir yöntem olduğundan raporlama hizmetleri bulunmamaktadır. Ancak, özel entegratörlerde böyle raporlama hizmetleri de bulunmaktadır.
• Gib yönteminde sadece makbuzu kesebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz, manuel olarak müvekkilinize e-posta ile gönderebilirsiniz. Ancak özel entegratörler bu hizmeti otomatik olarak sunmaktadır.
• GİB ÜCRETSİZ, diğerleri ise özel entegratörün belirlediği şartlara göre ücretli veya bir süre ücretsiz sonrasında ücretli olabilmektedir.

Bu ve benzeri farklar bulunmaktadır.

İstanbul Barosunun bu konuda bir çalışması bulunmaktadır ve DenizBank ve Digital Planet işbirliği ile hazırlanan, İstanbul Barosu üyesi meslektaşlarımıza özel 2 yıl ücretsiz E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) ürünü hizmete sunmuştur. E-SMM ürünü için meslektaşlarımız 2 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanacaklardır.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin bir uygulaması olan Makbuztek de yine e-serbest meslek makbuzunu bir yıl boyunca ücretsiz sunmaktadır.


MÜVEKKİLE NASIL İLETECEĞİZ? E-MAKBUZ ÇIKTISI VE SAKLAMAK ZORUNDA MIYIZ?

CEVAP:


Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesinde serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müvekkile vermek, müvekkilinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu düzenleme çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen e-imza ile imzalanan e-serbest meslek makbuzunun, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

Tebliğ kapsamında e-serbest meslek makbuzu düzenleyen mükelleflerin, söz konusu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri düzenlenmiştir. Kendisine e-serbest meslek makbuzu düzenlenen mükelleflerin ise teslim yöntemine göre e-serbest meslek makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yani biz avukatlar düzenlediğimiz e-makbuzların çıktıları yerine elektronik kaydını saklama ve ibraz etme yükümlülüğündeyiz, kağıt olarak dosyalamak Vergi Usul Kanunu açısından yeterli değildir.

E-SMM’NİN SIRA NUMARASI NASIL VERİLİR?

CEVAP:


Genelde avukatların kağıt makbuzu Noterden onaylatırken alışkın olduğumuz seri ve sıra numarası uygulaması sona eriyor. Kağıt makbuzda A’dan başlayan bir seri ve 1 ila kullandığımız makbuzun büyüklüğüne göre 50 veya 100’e kadar varan sıra numaraları mevcuttur. Yeni sistemde, seri numarası bulunmamaktadır. Sadece sıra numarası yer almaktadır. Sıra numarası ise,  ilk üç hane harf veya sayıdan oluşan özel karakterler, devamında 4 hane yıl bilgisi ile toplam 16 haneden oluşan sayısal bir makbuz numarasıdır. Örneğin GİB Portal üzerinden makbuz düzenlediğimizde, GIB20200000000001 toplam 16 haneli bir sayıyı otomatik olarak verecek. Özel entegratörlerde ise birden fazla ön ek (3 haneli kısım oluşturulabilir).

E-SMM’ye ZORUNLU GEÇİŞTEN SONRA KAĞIT OLARAK DÜZENLENME HALLERİ MEVCUT MUDUR?

CEVAP:


509 sayılı Tebliğ’de istisnai de olsa, e-belge olarak düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği haller sayılmıştır.
Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;
a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),
ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,
gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez.
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez.

E-SMM’de bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

Serbest Meslek Makbuzunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN'si, adresi.
b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN'si.
c) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası.
ç) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).
d) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.
Mükellefler e-Serbest Meslek Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

E-Makbuza geçmemenin yaptırım nedir?E-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin (e-SMM) Kağıt Olarak Düzenlenmesi veya Hiç Düzenlenmemesinin Yaptırımı nedir?

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlememeleri halinde, Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değişik 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre cezai yaptırım uygulanabilecektir.
Buna göre (2020 yılı için güncellenmiş ceza miktarları aşağıdadır): "1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 350Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 180.000 Türk lirasını geçemez.
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 350Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 18.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 180.000Türk lirasını geçemez." düzenlemelerine yer verilmiştir. Tebliğin "V.7." ve "VIII." numaralı bölümlerinde belirtilen zorunlu haller hariç olmak üzere, e-Belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi halinde Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde ceza uygulanır.

01.02.2020 TARİHİNDEN SONRA VERGİ KAYDI AÇANLAR İLE HENÜZ E-SMM BAŞVURUSUNU TAMAMLAMAYANLARIN (E-İMZA VEYA MALİ MÜHÜR BULUNMADIĞI İÇİN) KAĞIT ORTAMINDA MAKBUZ DÜZENLEME SÜRELERİ NE ZAMAN DOLDUĞUNU YENİDEN HATIRLATABİLİR MİYİZ?

Zorunlu Geçiş Tarihleri:
a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

c) Durum böyle olmakla birlikte 25.Mayıs.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan genel duyuru ile ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerin, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanılarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler (yeni işyeri açılışı yapanlar) ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir. Vergi kaydı bulunan ve faaliyetine devam eden avukatlar, 01.01.2018 tarihinde defter beyan sistemine geçiş yaptığından dolayı interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifremiz bulunmaktadır. Muhasebeci aracılığı ile yürütenler bu şifrelerini muhasebecisinden temin edebilirler.

Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dahil olan mükellefler, mezkur Genel Tebliği uyarınca, e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür kullanmaları zorunlu olduğundan, 01/06/2020 itibariyle uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını interaktif vergi dairesi üzerinden yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01/07/2020 tarihinden itibaren (ilgili Genel Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan serbest meslek erbapları uygulamaya dahil oldukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda da serbest meslek makbuzu düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini e-SMM belgesi olarak elektronik ortamda e-İmza veya mali mühür kullanmak suretiyle düzenlemeleri zorunludur. Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal aracılığı ile yararlanacak serbest meslek erbaplarının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse portal üzerinden düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak için e-İmza ya da mali mühürlerini ivedilikle Haziran ayı geçilmemek suretiyle temin etmeleri gerektiği tabiidir.

Ayrıca, e-SMM Uygulamasından özel entegratör yöntemi ile yararlanacaklar, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanlar da, yasal süre içerisinde uygulamaya başvurmak adına, yukarıda açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilirler.

 

YAZDIR
Yükleniyor...