HABERLER
  • Son Güncelleme : 11.04.2017 16:25
  • Haber Giriş : 11.04.2017 14:04
  • Etkinlik : 10.04.2017

Özel Okullarda “Atatürk Köşesi” Zorunlu

20.03.2012 gün ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin özel öğretim kurumu binalarının idari birimlerinde, bir önceki yönetmelikte olduğu gibi Anayasa, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve kanunlarda düzenlenen amaçla, bu ruh halini yansıtır bir “Atatürk Köşesi”ne yer verilmemesi, yine bu köşenin zeminden yüksek olması, Atatürk büstü ve maskının konulması, Atatürk’ün fotoğrafı, Türk bayrağı, İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin uygun biçimde asılması, madalyon, gravür, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözlerine yer verilmesine ilişkin hükümlerin bu köşelerde bulunmasına dair hiçbir düzenlemeye gidilmemesi, özel okulların da amaçları arasında yer alan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının sayıldığı 2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; “Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” düzenlemesine aykırılığı iddiası ile açılan iptal davasında, Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 02.02.2017 gün ve 20162/1703 YD İtiraz No’lu kararı ile kabul edilmiştir.

İtirazın kabul edildiği kararda; “Anayasamızın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır” denilen kararda“bu amacın gerçekleştirilmesi bağlamında özel öğretim faaliyetinin, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde özel öğretim kurumlarında yer alacak olan “Atatürk Köşesi’nin” bu amaç ile bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği, bu durumda davaya konu Yönetmelik maddesi ile “Atatürk Köşesi’nin” Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenmemesinin, Anayasa ve 1739 sayılı  Milli Eğitim Temel Kanuna dayanan Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denilerek “Atatürk Köşesi”ne ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...