HABERLER
  • Son Güncelleme : 29.05.2015 12:40
  • Haber Giriş : 25.05.2015 12:04
  • Etkinlik : 25.05.2015

Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulmasına İtiraz Reddedildi

           Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oyçokluğu ile aldığı 25.02.2015 gün ve 2015/147 YD İtiraz No’lu kararı ile, Danıştay 10. Dairesinin 21.12.2013 gün ve 28858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “<ı>Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bazı maddelerin yürütmesinin durdurulmasına dair kararına yapılan itirazı reddetti.

Danıştay İDDK kararını görmek için tıklayınız.

Adli Kolluk Yönetmeliğini görmek için tıklayınız.

            Gerek Baromuzun açtığı davada, gerekse konuyla ilgili başkaca açılan davalarda Yönetmelik değişikliğinin 2. maddesiyle, Yönetmeliğin 5. maddesine eklenen c) En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.” bendinin, 3. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan <ı>“ve en üst dereceli kolluk amirine” ibaresinin ve aynı maddeye eklenen <ı>“Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir." fıkrasının, davalı idarelerin savunmaları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda bir karar verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Danıştay 10. Dairesinin 09.01.2014 gün ve 2013/8217 E. no’lu kararını görmek için tıklayınız.

Bu kararı yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 26.03.2014 gün ve 2014/85 YD İtiraz no’lu karar ile reddedilmişti.

Kararı görmek için tıklayınız.

Danıştay 10. Dairesinin esasa ilişkin verdiği 22.10.2014 tarihli yürütmenin durdurulması kararı ile, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına adli kollukla ilgili idari düzenleme yetkisi tanındığı, yönetmelik değişikliği ile yasa uyarınca Cumhuriyet Savcılarının emir ve talimatlarıyla yürütülecek adli kolluk hizmetlerinde uyulacak hiyerarşik düzenin değiştirildiği, yasayla tanınan idari düzenleme yetkisinin aşılarak yargı alanına müdahale edildiği belirtilerek ilk kararda yürütmenin durdurulmasına karar verilen hükümlerin yanı sıra yönetmeliğin diğer kimi değişikliklerinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Yönetmelik değişikliğinin;

1.    1. maddesiyle değiştirilen “Adlî kolluk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki

idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu,” ifade eder tanımlamasının,

2.    1. maddesinde yer alan; “En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel

Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü,” ifade eder fıkrasının,

3.    2. maddesinin 1. fıkrasından yer alan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “savcıları” ibaresi “başsavcılığı” ibaresi olarak değiştirilmesi hükmünün,

4.    2. maddesinin son fıkrasında yer alan “c) En üst dereceli kolluk amiri adlî

olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.” bendinin,

5.    3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ve en üst dereceli kolluk amirine”

ibaresinin, aynı maddeye eklenen “Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.” fıkrasının,

6.    3. maddesinin son fıkrasında yer alan “En üst dereceli kolluk amiri, adlî

kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adlî kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim,  planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir.” fıkrasının,

7.    4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine

göre belirlenmiş…” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...