İSTANBUL BAROSU 
CMK UYGULAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

İstanbul Barosu, tarihsel geçmişinin kendisine yüklediği temel bir sorumluluk olarak; ülkemizde yaşanan hak ihlalleri karşısında, etkin bir biçimde tavır sergilenmesi ile kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve adil yargılanma hakkının gereğini, işlevselliğinin karakteri olarak kabul etmiştir. Ceza Muhakemesi sistemi içindeki zorunlu müdafilik olgusunu, bu işlevselliğin kullanımındaki en temel araç olarak görmüştür. Bu amaçla kurulan CMUK Servisinin, süreçteki etkinliğinin yargı sistemi içinde hissedilmesiyle birlikte gelinen aşamada, ülkemizde de temel değişimlere tanık olunduğu bir gerçektir.

Bugün ülkemizde daha az işkence ve daha az kötü muamele konuşuluyor ise, sistemin işlevselliğini sağlayan avukatlar, bu kıvancın gerçek sahipleridir.

Ancak 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle yeni CMK sisteminin ciddi biçimde geriye dönmesi, özellikle de kapsamın daraltılması, hak ihlallerine yönelik etkin müdahale olanaklarını da sınırlayan yeni bir aşamayı oluşturmuştur. Gerek ceza miktarlarında ve gerekse yöntemlerde ortaya çıkan bu daralmanın oluşturduğu yeni yapının, kısa bir süre sonra yargı sistemimizde önemli sonuçları doğurması kaçınılmazdır. Nitekim, daha şimdilerde işkence ve kötü muamelenin yeniden gündeme gelmekte olduğuna tanık olunmaktadır.

Yeni sistem, alt sınır/üst sınır değişimi ile oluşturduğu daralma dışında, yakın/şüpheli atamalarını da olanaksız kılan, sistemin denetimine olanak sağlayan gözlemci görevlendirmeleri ile, idari soruşturmalara atamayı da kaldıran bir sınırlı yapı oluşturmuştur. İstanbul Barosu, bu yapı ile mutabık değildir. Bu sınırlamanın ve kısıtlamanın hiçbir haklı gerekçesi olmadığı kanısındadır.

Bu kısıtlamaların ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmeyi, sistemin işletilmesindeki temel yaklaşımlarından birisi olarak tanımlamaktadır.

Bu yeni anlayışın, avukatlara yapılacak ödemeleri de Adalet Bakanlığı bütçesine bağlaması, çok ciddi sonuçların doğmasına yol açmıştır. Bir yandan ödemelerin zamanında yapılmaması, - bu nedenle KDV yükü doğması - diğer yandan da “tarife” adı altında düzenlenen bir kararla, “çok düşük” bir ücret ödenmesi, giderek sistemi angarya olmaya eviren bir sonuç doğurmuştur. Bugün Barolar, asgari ücret tarifesinin altında ücret alan avukatlar için disiplin işlemi yaparken, bu tarifenin çok altında tutulan ve adına CMK Tarifesi denilen bir başka tarife ile de görev dağıtmaktadır. İstanbul Barosu olarak bu yapı ile de mutabık değiliz. CMK Ücret Tarifesinin kaldırılması ve her yıl uyarlanan Asgari Ücret Tarifesi ile görevlendirme yapılması, ücretlerin KDV borcunun doğumuna olanak vermeyecek bir zaman dilimi içinde ödenmesinin mutlaka sağlanacağı bir yapı oluşturulmalıdır.

İstanbul Barosu, sistemin işlerliğini etkin bir biçimde sağlayacak değişiklikler için çaba göstermeye devam edecektir. İstanbul Barosu’ndan görev alan müdafi, vekil ve uzlaştırıcı avukatlar, bu amaçla demokratik örgütlenme yöntemleri ile oluşturdukları güç birliği sayesinde, bu sorunları aşacakları inancındadırlar. Tıpkı, bu güç birliğinin sonucu olarak “sarf belgesi” mücadelesini kazandıkları gibi…

Bu demokratik yönetim anlayışının bir uzantısı olarak, yeni dönemde etkin bir katılım ile CMK Yönergesi oluşturulmuştur. Bu Yönerge ile İstanbul Barosu CMK Servisi artık CMK MERKEZİ olarak örgütlenecektir. Yeni sistemde, bölgelerden seçim yoluyla gelecek Bölge Temsilcilerinden oluşan Sorumlular Kurulu, sistemin temel organı konumundadır.

İstanbul Barosu, CMK Merkezinin işleyişinde, hak ihlallerinin önlenmesi anlayışından kaynaklanan bir “direnç” iradesinin varlığını, sistemin doğal gereği sayar. Salt bu niteliğinin gereği olarak, sürekli bir evrilme ve açılım isteminin mevcudiyetini, sistemin özü sayar. Bu nedenlerle, süreçte elde edilecek yeni kazanımların yaşama geçmesindeki öncü görevlerini ihmal etmemeyi de kendi varlık nedeni olarak görür.

Ekli Yönerge, bu açılımlarla ve bu amaçlarla düzenlenmiştir.

 

İSTANBUL BAROSU
CMK UYGULAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

I.BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR

KURULUŞ

Madde 1 : İstanbul Barosu bünyesinde ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak üzere ‘İstanbul Barosu CMK Uygulama, Araştırma Eğitim Merkezi’ kurulmuştur.

AMAÇ

Madde 2 : Bu yönerge ile İstanbul Barosu bünyesinde kurulan “CMK Uygulama, Araştırma, Eğitim Merkezi”nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile düzenlenmektedir.

DAYANAK

Madde 3 :Bu yönerge 10/03/1954 günlü ve 6366 sayılı yasa ile onaylanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 07/11/1982 günlü T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 01/06/2005 günlü ve 5271 sayılı CMK’nın 156, 234, 239, 251, 252 ve 253. maddelerine ve 26528 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklikleri de kapsayan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 4 : Bu yönerge;

a)Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kuruluş ,çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarını,

b)Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kendi aralarında ve Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini,

c)CMK uygulamasının gerçekleştirileceği çalışma bölgelerinin oluşturulmasını ve şeklini,

d)Çalışma bölgelerinde görev alacak avukatların tespiti, meslek içi eğitimleri, çalışma ilkeleri ile görevlendirilmelerinin esas ve usullerini,

e)Avukatlık görevinin ifa edilmesi sırasında hukuki yardım sunulan kişiler ve bunların yakınları ile kolluk, savcılık, mahkemeler, ve diğer meslektaşlarla ilişkilerde uyulması gereken ortak ilkeleri belirler.

TANIMLAR

Madde 5 : Bu yönetmelikte geçen;

Merkez :CMK Uygulama ,Araştırma, Eğitim Merkezini,

Genel Toplantı :CMK (UAEM) Genel Toplantılarını,

Sorumlular Kurulu :CMK (UAEM ) Sorumlular Kurulunu,Sekreterya : Sorumlular Kurulu Sekreteryasını,

Danışma Kurulu :CMK (UAEM) Danışma Kurulunu,

Servis :CMK Uygulama Servisini,

Bölge :CMK uygulamasındaki çalışma bölgesini,

Sorumlu :CMK çalışma bölgesi sorumlusunu,

Aktif Üye:Bölge toplantısına katılmak suretiyle fiilen görev alan avukatı,

(Değişik,25.03.10-15/20)CMK Sicili : Merkez bünyesinde kayıtlı, meslek içi eğitim almış, müdafi, vekil, müşahit olarak görev alabilecek tüm avukatları,

Müdafi : Servis tarafından şüpheli ya da sanıklara hukuki yardım sunmak üzere atanan avukatı,

Vekil : Servis tarafından mağdur, müşteki ya da katılanlara hukuki yardım sunmak üzere atanan avukatı,

(Mülga,25.03.10-15/20)Uzlaştırıcı : Servis tarafından, uzlaşma teklifini kabul eden kişilere hukuki yardım sunmak üzere atanan avukatı,

Müşahit : Servis tarafından, müdafi, vekil ya da uzlaştırıcı olarak atanan avukatlara karşı, görevleri sırasında ya da görevlerinden ötürü herhangi bir saldırı ya da baskı uygulandığına ilişkin ihbar veya şikayet üzerine, bu avukatlarla gerekli her türlü iletişim, yardımlaşma ve dayanışmayı yaşama geçirmek ve çalışmasını bir rapora bağlamakla yükümlü olarak görevlendirilen avukatı ifade eder.


 

II .BÖLÜM

MERKEZİN AMAÇ VE GÖREVLERİ

MERKEZİN AMAÇLARI

Madde 6 : Merkezin amaçları;

a-Kişi hak ve özgürlüklerinin korunması geliştirilmesi ile dürüst ve adil yargılanma hakkının sağlanmasına yönelik ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde daha iyi bir hukuki yardımın sağlanması ve bunun için akademik ve uygulamaya yönelik tespit, araştırma ve çalışmalar yapmak,

b-İstanbul Barosu bünyesinde CMK uygulamasında görev alan avukatlar arasında her türlü iletişim, işbirliği, bilgi paylaşımı, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

MERKEZİN GÖREVLERİ

Madde 7 : Merkez altıncı maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları ve etkinlikleri temel görevleri

olarak kabul eder:

a-Kişi hak ve özgürlükleri ile ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin konularda yaşanan sorunların saptanması, çözüm önerilerine kavuşturulması, hukuka aykırılıkların izlenmesi, uygulamanın iyileştirilmesi ve hukuk eğitimi amacıyla çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek,

b-Kişi hak ve özgürlükleri ve dürüst yargılanma hakkı başta olmak üzere, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemek ve bunların ülkemiz hukukçularınca izlenebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak,

c-Kişi hak ve özgürlüklerine ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak,

d-Kişi hak ve özgürlükleri ile ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin ulusal ve ulusal üstü alanlardaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

e-Çalışma alanına ilişkin arşiv, kütüphane ve teknolojik imkanları kullanarak web sitesi içinde alan oluşturmak

f-CMK uygulamasında görev alan ve almak isteyen avukatlar başta olmak üzere; insan hakları ve ceza hukukuna ilgi duyan avukatlara yönelik olarak meslek içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek, bu konularda, yargı sujeleri ile kolluk, diğer idari ve adli görevlilerin eğitimde İstanbul Barosunun etkin katılımını sağlamak,

g-Avukatlık görevinin meslek etiğine uygun olarak etkin bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak,

h-CMK uygulamasında görev alan avukatların bu görevleri sırasında ve bu görevlerine ilişkin olarak uğradıkları her türlü

saldırının önlenmesi ,bu saldırılara müdahale edilmesi ve dayanışmaya ilişkin çalışmalar yapmak.

ı-CMK sicilini düzenlemek ve çalışma bölgelerini oluşturmak.

j-(Değişik,25.03.10-15/20)Müdafi, vekil ve gerektiğinde müşahit sıfatı ile görev yapacak avukatların atamalarını yapmak,

k-CMK Servisi aracılığı ile, çalışma bölgeleri ile, Sorumlular Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere her türlü alt yapı çalışmasını yapmak,

l-Atanan avukatlara ödenecek ücret ve giderlerle ilgili kaynakların belirlenmesi, gerçekçi ücret tarifelerinin oluşturulması ve ödemelerin düzenli ve hızlı gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, ücretlendirme ve ödemelerin avukatın bağımsızlığını koruyan bir sisteme kavuşturulmasını sağlamak, m-Amacına yönelik olarak sair çalışmaları yapmak.

III. BÖLÜM

MERKEZİN YAPILANMASI

GENEL TOPLANTI

TOPLANMASI VE GÜNDEM

Madde 8 : CMK siciline kayıtlı ve aktif olan tüm avukatlar, genel toplantıya katılabilirler. Genel Toplantı, yılda 1 kez yapılır. Bir başkan ve iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir. Divan açık oyla seçilir.

Genel Toplantı gündemleri, toplantı günü, yeri ve saati, toplantı öncesi Sorumlular Kurulu tarafından belirlenir. Toplantı sırasında en az 30 üyenin imzası ile gündem önerisi verilebilir ve Sorumlular Kurulunca kabul görürse talep edilen konu gündeme alınır.

Genel Kurul kararları oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Olağan toplantılar dışında Genel Toplantı;

a-Katılanların alacağı karar ile,
b-CMK siciline kayıtlı avukatların %5’ni oluşturan avukatların Sorumlular Kuruluna yapacağı yazılı bildirim üzerine,
c-Merkezden sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesinin talebi ile,
d-Sorumlular Kurulunun kararı ile, 2 ay içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Toplantı talep eden gündemi de önerir.


GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9 : Genel Toplantıda, bölgesel düzeyde aşılamayan Merkezin genel sorunları görüşülerek karara bağlanır.

SORUMLULAR KURULU

Madde 10 : Sorumlular Kurulu, Baro Yönetim Kurulunun merkezden sorumlu üyeleri ile Serviste görevli bir avukat (tercihan Servis Sorumlusu) ve Bölge Sorumlusu avukatlardan oluşur.

TOPLANMASI

Madde 11 : Sorumlular Kurulu,asgari ayda bir kez toplanır. Aylık toplantının, bölge toplantılarından sonra düzenlenmesine özen gösterilir. Bir sonraki toplantının tarihi, önceki toplantıda belirlenir. Sorumlular Kurulu, kurul üyelerinin tam sayısının en az 1/3’ünün katılımı ile toplanır ve kararlar, toplantı mevcudunun salt çoğunluğu ile alınır. Sorumlular Kurulu, Merkezden sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesinin talebi veya Kurul üyelerinin beşte birinin çağrısı ile, bir hafta sonrası için olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir.

Sorumlular Kurulu ; Danışma Kurulu üyesi olarak görevli avukatları ya da toplantı gündemi ile ilgili olan diğer kişileri bilgisine başvurmak üzere davet edebilir.

GÖREVLERİ

Madde 12 :a- Sekreterya seçimini yapmak,

b-Bölge toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

c-Bölge toplantılarında görüşülecek gündemi belirlemek,

d-Bölge sorumlularının aylık raporlarını değerlendirmek,

e-Servisten gelen raporları incelemek ve bölgelere ulaştırılmasını sağlamak,

f-Bölge toplantılarında düzenlenen hazirun listelerini esas alarak, görevlendirmelerle ilgili eşit dağılım ilkelerini belirlemek ve şikayetleri değerlendirmek ve bu konularda Servise gerekli önerilerde bulunmak,

g-Bölgelerden gelen şikayet ve önerileri gerektiğinde Danışma Kurulu’na ileterek, bu konuların yıllık çalışma raporu ile meslekiçi eğitim seminerleri ve yayın çalışmaları ile ilgili raporların hazırlanmasında dikkate alınmasını sağlamak,

h-Danışma Kurulu’ndan gelen önerileri de dikkate alarak, yıllık çalışma planı ve buna uygun programlar belirlemek,

ı-Bölgelerden, Servisten ve Danışma Kurulu’ndan gelen önerileri dikkate alarak, meslek içi eğitim seminerlerinde işlenecek konular, seminerlerde eğitici olarak görevlendirilecek avukat ve akademisyenler, uygulanacak yöntemler konusunda tavsiyelerde bulunmak, Eğitim Seminerlerini izlemek,

j-Bölgelerden, Servisten ve Danışma Kurulu’ndan gelecek önerileri dikkate alarak, hangi konularda yayın yapılacağını

belirlemek ve bunları önermek,

k-Merkez içindeki birimler arasında koordinasyon ve işbirliğini düzenlemek.

l-CMK görevi sırasında veya bu görevi nedeniyle herhangi bir saldırı veya baskıya maruz kalan avukat ile yardımlaşma ve dayanışmayı organize etmek, gerektiğinde müşahit tayin etmek,

m-Servis tarafından, baroca atanmadığı halde ve yasaya aykırı olarak müdafi ya da vekil sıfatı ile görev yaptığı bildirilen avukat hakkında inceleme yapmak, rapor düzenleyerek, disiplin soruşturması yapılmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

n-Yıllık çalışma raporu hazırlamak.

o-Genel Toplantı gündemini belirlemek ve genel Toplantıya ilişkin çalışmaları yapmak.

SORUMLULAR KURULU SEKRETARYASI

Madde 13 : Sekreterya, Sorumlular Kurulu Üyelerinin kendi aralarından seçeceği 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Sekreterya, tüm yazım işlemlerini yerine getirir, toplantı ve karar tutanaklarını tanzim eder.Toplantıların organizasyonunu sekreterya tarafından gerçekleştirilir. Sorumlular Kurulu ile Merkezdeki diğer birimler ve Baro Yönetim Kurulu ile gerekli irtibat ve ilişkiler, sekreterya eliyle düzenlenir.

Mazeretsiz olarak üst üste 2 kez Sorumlular Kurulu toplantısına katılmayan Sekreterya Üyesi bu sıfatını kaybeder. Eksilen Sekreterya Üyesi yerine hemen seçim yapılır.

DANIŞMA KURULU

Madde 14 : Danışma Kurulu, Sorumlular Kurulunun CMK Siciline kayıtlı avukatlar arasından seçeceği 4 üye ile, Baro Yönetim Kurulunun aynı koşulları taşıyan avukatlar arasından atayacağı 3 üyeden oluşan ve istişari nitelik taşıyan organıdır. Görev süresi bir yıldır. Yenisi seçilene dek, eski Kurulun ve/veya üyelerinin görevi devam eder.

Danışma Kurulu, en az dört üye ile toplantı yapabilir. Karar yeter sayısı, toplantı mevcudunun salt çoğunluğudur. Kurul, bölge toplantıları ve Sorumlular Kurulu toplantıları ile eşgüdümü sağlayabilecek zaman dilimlerinde toplanmaya özen gösterir. Danışma Kurulu, Sorumlular Kurulu ve Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

GÖREVLERİ

Madde 15 : a- Sorumlular Kurulunun önerdiği konu ve amaçlar doğrultusunda çalışma programları önerisi hazırlayıp, bunlara ilişkin projeler geliştirmek,

b- Sorumlular Kurulunun ihtiyaç duyup önerdiği alan ve konularda gerekli eğitim projeleri üretmek, gerek CMK siciline kayıt için zorunlu meslekiçi eğitim programı, gerekse de Sorumlular Kurulunca belirlenen diğer eğitim çalışmalarının içeriği açısından öneriler oluşturmak,

c- Merkez tarafından düzenlenen seminer, panel, sempozyum, genel toplantı v.b toplantı tutanaklarından gerekli olanlarının kitap halinde veya internet üzerinden yayınlanmasına yönelik önerilerde bulunmak,

d- CMK uygulamalarına ilişkin her türlü haber ve yorumları izleyerek, müdahale gerektiği düşünülen haber ve yorumlara dair her türlü bilgi ve belgeyi Sorumlular Kurulunun bilgisine sunmak,

e- CMK uygulamaları ile ilgili temel yasa ve alt mevzuat tasarılarını izleyerek görüş oluşturmak,

f- Servis sorumluları tarafından kendilerine iletilen belgelerle ilgili olarak görüş ve değerlendirmelerde bulunarak Sorumlar Kuruluna öneri sunmak,

g-Sorumlular Kuruluna gündem önerisinde bulunmak,

h-Yönetim Kurulu ve Sorumlular Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek

ÇALIŞMA BÖLGESİ

Madde 16 : (Değişik,25.03.10-15/20)CMK Siciline kayıtlı avukatlar, aşağıda sunulan bölgelerden birinde görev alabilirler. Her avukat, bölgesinin toplantısına katılmakla, bölgesinin bağlı bulunduğu mahkemelerden de görev alabilir. Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olmayan bölgeler, ilgili mahkemelerin bağlı bulunduğu yargı yetkisi çevresindeki Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi bölgelerinden de görev alabilirler.

1-Bakırköy

2-Beşiktaş Ağır Ceza

3-Beykoz

4-Beyoğlu

5-Büyükçekmece

6-Çatalca

7-Eyüp

8-Fatih

9-İstanbul

10-Kadıköy

11-Kartal-Adalar

12- Küçükçekmece

13-Pendik

14-Sarıyer

15-Silivri

16-Sultanbeyli

17-Şile

18-Şişli

19-Tuzla

20-Ümraniye

21-Gaziosmanpaşa

22-Üsküdar

BÖLGE TOPLANTILARI

Madde 17 : (Değişik,25.03.10-15/20) Bölgede görev alan avukatlar yılda en az üç kez toplanırlar. Bu toplantıların en az ikisine katılmak, ertesi yıl görev alabilmenin ön koşuludur. Toplantılara katılmamanın tek geçerli mazereti, toplantı süresinde CMK uygulaması ile ilgili başka bir görevde bulunmaktır. Toplantı nisabı yoktur. Toplantı yer ve tarihini Servis ile birlikte Bölge Sorumluları belirler.

Mazeretler, bölge sorumlusuna bildirilir ve bölge sorumlusu tarafından değerlendirilir.

Toplantı öncesi hazirun listesi yapılarak gündem oluşturulur. Toplantıların zorunlu gündemi Sorumlular Kurulu tarafından belirlenir. Toplantılarda uygulamalar saptanarak bölge sorunları görüşülür ve çözüm önerileri tartışılır. Geliştirilen öneriler rapor halinde Bölge Sorumlusu tarafından Sorumlular Kuruluna iletilir. Çalışma bölgesinin bağlı bulunduğu Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri için de her toplantıda zorunlu bir gündem maddesi oluşturulur. Bu bölgelerle ilgili olarak geliştirilen öneriler, gerekli görüldüğünde, bu bölgenin toplantısına temsilci gönderilerek sözlü olarak da sunulabilir.

Toplantılarda kararlar katılan avukatların salt çoğunluğu ile alınır. Muhalefet şerhleri gerekçeli olarak tutanağa geçirilerek, alınan kararlar muhalefet şerhleriyle birlikte Sorumlular Kuruluna aktarılır.

Hazirun listesi derhal Bölge Sorumlusu tarafından Servise ulaştırılır.

Hazirun listesinde yer alan avukatlar, gönüllü olarak, CMK uygulamasında görev alan avukatların bu görevleri sırasında ve bu görevlerine ilişkin olarak uğradıkları her türlü saldırının önlenmesi, bu saldırılara müdahale edilmesi ve dayanışmaya ilişkin çalışmalar yapılmasını sağlarlar ve müşahit olarak atanmaya aday oldukları kabul edilir.

BÖLGE SORUMLUSU

Madde 18 : Bölge Sorumlusu, CMK Siciline kayıtlı bölge avukatları arasından iki yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Sorumlunun yanı sıra, bölgenin özelliklerine göre ve bölge toplantısında alınan kararla en az bir en çok beş kişi, sorumlu yardımcısı olarak seçilir. Sorumlular Kuruluna bizzat katılamayacak olan Bölge Sorumlusu, toplantıya katılacak yardımcısını Sekreteryaya bildirir. Bir bölgede yeteri kadar avukat ya da bölge sorumlusu adayı yoksa Sorumlular Kurulu geçici görevlendirme yapabilir.

 Bölge sorumluları görev süresi içerisinde ancak bölge kararı ile değiştirilebilir. Bölge sorumlusunun değiştirilmesine ilişkin gündem ve yeni seçim, gündemin önerildiği toplantıdan en az bir sonraki toplantıda karara bağlanarak yapılabilir.

BÖLGE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

Madde 19 : a-Bölgesini Sorumlular Kurulunda temsil eder.Sorumlular Kurulunda bölgede alınan kararlar doğrultusunda çalışma yapar . Bölge toplantısına ilişkin düzenlediği (aylık) raporu, Sorumlular Kuruluna sunar. Sorumlular Kurulu toplantısına bizzat katılamayacaksa, toplantıya katılacak yardımcısını Sekreteryaya bildirir.

b- (Değişik,25.03.10-15/20)Servis ile birlikte bölge toplantılarını düzenler, gerekli duyuruları yapar.

c- (Değişik,25.03.10-15/20)Bölge toplantıların zorunlu ve diğer gündemini belirler ve toplantının gündeme uygun gerçekleşmesini ve muhalefet şerhlerini de içerecek biçimde tutanağa bağlanmasını sağlar.

d- (Değişik,25.03.10-15/20)Bölge toplantısının hazirun listesini derhal Servise iletir.

e-Bölgesinde Servis tarafından görevlendirilen avukatlara yardımcı olur. Kendi bölgesi ile diğer bölgeler ve merkezdeki sair organlar arasındaki iletişimi sağlar.

f-Kendi bölgesindeki adli ve idari makamlar karşısında baro yönetiminin bilgisi dahilinde sorumluluk görevini ifa eder.

g-Bölge toplantılarının verimli ve düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaları yürütür.

h-Bölgesindeki uygulamaları saptayarak bölge sorunlarını ve çözüm önerilerini, görev süresi sonunda (yıllık) rapor halinde Sorumlular Kuruluna sunar.

ı-Görevinin gereği olan sair işleri yapar.

SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Madde 20 : Baro Yönetim Kurulunun kendi içerisinde belirleyeceği Merkezden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Sorumlular Kurulu üyesidir. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, isterse katıldığı toplantılara başkanlık edebilir. Gerek görürse Merkez organlarını olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, işbu yönerge ile belirlenen kurullar arasında ve bu kurullarla Baro Yönetimi arasında, koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

SERVİS

Madde 21 : İstanbul Barosu’nun kendisine verilmiş olan müdafi, vekil ya da uzlaştırıcı atama görev ve yetkisini yerine getirmek üzere oluşturulan Servis, CMK mevzuatı ile bu yönerge çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Servis, bölge sorumlularının bildirdikleri hazirun listelerine esas alarak, “eşit dağılım ilkesi” çerçevesinde görevlendirmelerini yapar.

Servis; bölge toplantılarından gelen hazirun listesini de dikkate alarak CMK Sicilini düzenli olarak güncelleştirir.

Güncelleştirilmiş CMK Sicili, bölgelere göre yeniden düzenlenip Bölge Sorumluları ile Sorumlular Kuruluna iletilir. Sicile yeni kaydolan üyeye, en yakın bölge toplantısı ile ilgili bildirim de Servis tarafından yapılır.

Servis, görevlendirilmiş avukatlardan gelen yardım çağrılarının derhal Servis Sorumlusu Avukata ve Sekreteryaya iletilmesini ve gerektiğinde müşahit atanmasını sağlamakla görevlidir.

Servis Bölge toplantılarının yer ve tarihini Bölge Avukatlarına bildirmekle görevlidir.

SERVİS SORUMLUSU AVUKAT

Madde 22 : Serviste, atama, inceleme, ödeme, eğitim, personel ve yayın çalışmalarının gerektirdiği yeterli sayıda avukat, ücretli olarak çalıştırılır. Atamalarda Sorumlular Kurulunun önerileri dikkate alınır.

Serviste birden çok sayıda avukat çalıştırıldığında, bunlardan en kıdemlisi “Servis Sorumlusu Avukat” sıfatı ile işlem yapar. Servis Sorumlusu Avukat, Yönetim Kurulu tarafından, CMK Servisine kayıtlı ve CMK uygulamasında fiilen en az 5 yıl görev almış avukatlar arasından seçilerek görevlendirilir.

Servis Sorumlusu, Servise ulaşan atama taleplerini incelemek ve bu taleplere karşı en kısa sürede uygun işlemi yapmakla/yaptırmakla görevli ve yetkilidir. Talebin reddini uygun bulan Servis Sorumlusu, durumu derhal bir rapor ile Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bildirir.

Servis Sorumlusu Avukat, Servis tarafından görevlendirilen avukatların çalışma raporlarını inceler. İncelediği belgelerden ödeme koşullarına ve etik değerlere ve yasal zorunluluklara aykırılık taşıyanları, raporu ile birlikte Sorumlular Kuruluna iletir.

Servis Sorumlusu Avukat, Servisin yaptığı görevlendirmeler hakkında aylık periyodik raporları kendi görüş ve önerilerini de ekleyerek Sorumlular Kuruluna yazılı olarak sunar.

 

IV.BÖLÜM

CMK SİCİLİ, AVUKAT GÖREVLENDİRİLMESİ, AVUKATIN HAK, YETKİ VE ÖDEVLERİ

CMK SİCİLİ


Madde 23 : CMK uygulamasında görev almak isteyen avukatların, meslekiçi eğitim seminerlerine katılması zorunludur. Eğitim seminerlerine katılarak CMK uygulamalarında görev alma hakkını elde eden avukatlar, Servis tarafından CMK Sicilinekaydedilirler.

(Değişik,25.03.10-15/20)Sicile kayıt hakkını elde eden avukat, eğitim seminerinden geçtiği yıl için ilk bölge toplantısına katılması aranmaksızın görev alabilir.

Konut ve işyeri değiştirilmesi hallerinin dışında, haklı nedenler hariç olmak üzere, avukatlar görev aldıkları bölgeleri iki yıl dolmadıkça değiştiremezler.

MÜDAFİ/VEKİL ATAMASI

Madde 24 : a) Servis, kendisine gelen bir talep olduğunda, öncelikle Baro’nun müdafi /vekil atama yükümlülüğünün doğup doğmadığını araştırarak gereğini yerine getirir. Talebin reddi halinde, durum derhal Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bildirilir.

Soruşturma evresinde, suç ile ilgili olarak kendilerini şüpheli konumuna sokabilecek uygulama ve işlemlerin icrası ile birlikte, kişilerin bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı doğar. Buna bağlı olarak da Baro’nun müdafi atama yetki ve görevi doğmuş sayılır.

(Değişik,25.03.10-15/20)Atanmaya uygun avukatlara ulaşılamaması ya da bu kişilerin haklı, geçerli mazeretleri nedenle görevi reddetmeleri durumunda, Servis, yedek bölge seçimlerini de dikkate alarak, en yakın bölgedeki diğer avukatları görevlendirebilecektir.

b) Hangi nedenle olursa olsun idari veya adli makamlar tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılan ya da özgürlüğünden yoksun bırakılmasına karar verilen kişinin, Baro’nun atayacağı müdafiinin hukuki yardımından yararlanma hakkının mevcudiyeti kabul edilmelidir.

Keza, muhakemenin her aşamasında ve itiraz, temyiz , istinaf, muhakemenin yenilenmesi, kanun yararına bozma, gibi iç hukuktaki kanun yollarına başvuru ile AİHM başvurusu gibi yasayollarına başvurularda da ilgililerin talebi üzerine, müdafi / vekil ataması yapılabilmelidir.

(Değişik,25.03.10-15/20)UZLAŞTIRMACI ATANMASI

Madde 25: Uzlaştırmacı avukatın görevlendirme ve çalışma usulleri için İstanbul Barosu Ceza Muhakemesi Uzlaşma Servisi Kuruluş Ve Uygulama Yönergesi hükümleri uygulanır.

ATANAN AVUKATIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

Madde 26 : (Değişik,25.03.10-15/20)Müdafi/vekil olarak atanan avukat, öncelikle hukuki yardım için görevlendirildiği kişiye bir an önce ulaşmak zorundadır. Bu sıfatlarla atanan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Atanan avukat, tüm aşamalarda hukuki yardım sunduğu kişi ile görüşme yaparak bunu bir tutanakla tespit eder. Görüşme tutanağı; hukuki yardım sunulan kişi ile ona hukuki yardım sunan avukatın isimlerini, görüşmenin yapıldığı yer ve zaman ile, görüşmenin başladığı ve bittiği saatleri ve hukuki yardım sunulan kişinin durumunda bir özellik varsa bu hususu ve ayrıca avukatın gerekli gördüğü diğer hususları içerir. Görüşme tutanağı, hukuki yardım sunulan kişi ile ona hukuki yardım sunan avukat tarafından imza altına alınır.

Atanan avukat, bu aşamada tespit ettiği veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları; olayın özelliğine göre seçeceği uygun yollara (aykırılığı tutanağa geçirtmek ya da tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak ya da imzadan imtina etmek ya da işleme katılmamak ya da işlemi terk etmek ya da suç duyurusunda bulunmak ya da idari başvuruda bulunmak … vb. gibi) başvurarak ortaya koymak ve durumu derhal bir rapor hazırlayarak Baroya bildirmekle yükümlüdür.

Soruşturma Evresinde :

Müdafi ya da vekil olarak atanan avukatın görevi, kural olarak, soruşturma evresinin sonuna dek sürer. Atanan avukat, katıldığı işlemlerin tutanakların ve yaptığı başvuruların dilekçelerinin ekli olduğu görev raporunu ve Merkez tarafından belirlenen diğer formları bir an önce düzenleyip Merkeze ulaştırmakla yükümlüdür. Atanan avukatın ücretlendirilmesi, bu belgelerin Merkeze iletilmesine bağlıdır. Soruşturma evresinin değerlendirilmesi, yönetmelik ekindeki forma göre yapılır (EK:2). Bu form ve soruşturma belgelerinden tespit edilen hukuka aykırılıklara ilişkin olarak atanan avukattan ek bilgi istenebilir.

Soruşturma evresinde, müdafi olarak atanan avukatların, şüpheliye yalnızca görevlendirildiği soruşturmayla sınırlı olarak yapacağı hukuki yardım ve müdahale ile yetinemez. Şüphelinin kişi dokunulmazlığı ile özgürlük ve güvenliği, başkaca bir nedenle de kısıtlanıyorsa müdafi gereğini yapmak ve Baroya derhal ve ayrıntılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Kovuşturma Evresinde:

Müdafi ve vekilin görevi, kararın kesinleşmesine dek devam eder.

Müdafi ve vekilin görevden çekilmesi, yasal koşullar çerçevesinde gerçekleşir. Görevden çekilen müdafi ya da vekil, bu durumu yazılı ve gerekçeli olarak sonraki ilk duruşma gününü de belirterek baroya derhal bildirir. Çekilen müdafiinin görevi on beş gün daha devam eder. Baro çekilen avukatın yerine hemen yeni bir müdafi ya da vekil atar. Yeni müdafi ya da vekil atandığında, çekilen avukatın on beş gün beklemek zorunluluğu yoktur. Ancak, istifadan önce işlemeye başlayan hak düşürücü süreler içindeki işlerin yerine getirilmesi, müstafi avukatın görevidir. Bu nedenle, yeni atanan avukatın, savunmasını layıkıyla hazırlama ödevi ile gerekli hak ve yetkilerini kullanmak üzere 5271 sayılı CMK’nın 151/2, 176/4 ve 190/2 hükümleri uyarınca duruşmaya ara verilmesini isteme hakkı saklıdır.

ATANAN AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ

Madde 27 : Baronun müdafi, vekil ya da uzlaştırıcı sıfatı ile görevlendirdiği her avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile TBB Meslek Kuralları ve 5271 sayılı CMK’nın kendisine tanıdığı tüm hak ve yetkileri kullanmakta, hukuki yardım sunduğu kişilerin menfaatlerini gözeterek ve maddi gerçeğin araştırılmasına katkı sunan toplumsal savunma makamı olarak, bağımsız davranacaktır. Bu bağımsızlık, öncelikle, atanan avukatın mesleki bilgisi ve deneyimi ile kendisi tarafından takdir edilecektir. Ancak, avukatın bu bağımsızlığı, Baro tarafından denetlenmesine engel değildir

(Değişik,25.03.10-15/20)Müdafi/vekil olarak atanan her avukat, icra ettiği görev nedeniyle kendisine ücret ödenmesini ve yaptığı giderlerin karşılanmasını isteme hakkına sahiptir.” şeklinde değiştirilmiştir. Ücret ve giderlerin ödenmesinde ilgili yasa, Yönetmelik, Genelge ve Baro Yönetim Kurulu kararları esas alınır. Asgari ücret tarifeleri arasındaki fiili eşitsizliğin giderilmesi konusunda öncelikli çalışmalar yapmak, Sorumlular Kurulunun görevleri arasındadır.

DENETİM

Madde 28 : Atanan avukatlar tarafından Baroya teslim edilen belgeler, Servis tarafından, mevzuata uygunluk bakımından değerlendirilir.

Servis tarafından değerlendirilen evraklardaki maddi ve zuhulen yapılan hatalar, servis ve ilgili avukat arasındaki görüşme ile çözülür.

Doğrudan disiplin veya idari soruşturma ihbarını içeren yazılar haricinde, avukatlık görevinin gerekleri ile bağdaşmayan durumların söz konusu olabileceği hallerde, ilgili avukatın belgeleri, Servis Sorumlusu Avukatın raporu ile birlikte Sorumlular Kuruluna sevk edilir. Sorumlular Kurulu, gerekirse, bu konuda Danışma Kurulundan da görüş isteyebilir. İlgili avukatın görevini esaslı olarak ihmal ettiğine veya kötüye kullandığına kanaat getirilirse, dosyası bu yöndeki mütalaa ile Baro Yönetim Kuruluna sevk edilir.

Baro tarafından atanmadığı ve hukuki yardım sunulan kişilerce özgür iradeleri ile seçilmedikleri halde, soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi ve vekil olarak görev icra ettikleri tespit edilen avukatlar hakkında Baro Yönetim Kurulu tarafından derhal disiplin hükümleri uygulanır.

Atanan avukatlar, her yıl sonu itibariyle, görevlendirildikleri kişilerin davalarına ilişkin, yeni duruşma günü ve dosyanın son durumuna ilişkin raporlarını Baro’ya takdim ederler. Rapor vermeyen avukata, yeni görev verilmez.

YAPTIRIM

Madde 29 : Avukatlık görevinin gereğini yerine getirmeyen veya ihmal eden avukat hakkında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereğince işlem yapılır.

Avukatlık Kanunu gereğince işten veya meslekten çıkarılan veya mesleki faaliyetine son veren avukatlar, CMK uygulamalarında görev alamazlar. Bu durumda olan avukatların yerine Servis tarafından hemen yeni bir avukat atanır. Avukatlık Kanunu’nun 154. maddesi gereğince işten yasaklanan avukatlar için de aynı kurallar uygulanır.

V.BÖLÜM

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ VE MALİ HÜKÜMLER

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Madde 31 : CMK Siciline kayıt olmak isteyen avukatlar, uygulamada farkındalık, beceri, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Baronunun öngördüğü eğitim seminerine katılmak zorundadırlar. Meslek içi eğitim seminerine katılmak, CMK siciline kayıt olmanın ön koşuludur. Etkin ve uygulamayı iyileştirici hizmet sunumu için, eğitim seminerlerinin süreklilik ve uyum içinde gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır. Bu nedenle, CMK Uygulamalarında görev alan avukatlar, başkaca eğitici ve öğretici mahiyette olan meslek içi eğitim seminerlerine de katılırlar.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 32 : Yönetmelikte öngörülen ve rayice uygun yazılı beyan ile talep edilen giderler, her sene CMK Ödeme tarifesi ile birlikte, soruşturma ve kovuşturma evrelerine öngörülün ödemelere yapılan artırım oranı esas alınarak, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin görüşü de alınmak suretiyle, Sorumlular Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bedellerin uygulamada birliğin sağlanması suretiyle talep edilmesi, görüşmeler sonucunda bu bedeller konusunda mutabakat sağlanması ile mümkündür.

 

VI.BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK:

Madde 33 : Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 17.04.2008 tarihli kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibariyle yürürlüğe konmuştur. 

Madde 34 : Yönerge değişiklikleri, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 25/03/2010 gün ve 15/20 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Madde 1 : Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, mağdur sicili ortadan kaldırılır.

Yükleniyor...