Page 209 - barodergisi20123_

Basic HTML Version

208
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012
Hangi davalar belirsiz alacak davası olarak açılabilir?:
1) Manevi tazminat davaları belirsiz alacak davası olarak açılabilir.
Eskiden “bölünemezlik”gereği, kısmi manevi tazminat davası açılamıyordu.
Şimdi manevi tazminat davasında tamamı için belirlenemeyen miktar oldu-
ğundan bir kısmı ileri sürülerek dava açılabilir. Netice’i talep o dava içinde
arttırılabilir. Hakimin takdirine bağlıdır.
17
“İhsası rey” Türk hukukunda geniş anlaşıldığı için, hakimin tazminatın
arttırılmasını hatırlatılması söz konusu değilse de kısa kararda harcın tamam-
latılması yoluna gidilecektir. Veya manevi tazminat davası İsviçre uygulama-
sındaki gibi tamamen hakim takdirine bağlı olmalıdır.
2) İşçi alacakları bakımından :
Bu alacaklar şuan ki görüşe göre belir-
siz alacak dava konusu olamaz. Kıdem tazminatı gibi alacaklar eldeki verilere
göre hesap edilebilir davalardır. Bu görüşte olanlara göre dava açılırken dava
alacağı yazılmalıdır. İsviçre hukukunda uygulama bu yöndedir. Dosya bilirki-
şiye gidecek de olsa açarken miktar belirtilmelidir. Çağrı üzerine çalışma gibi
durumlarda belirsizlik vardır. Türkiye’de genelde, bordro gerçek maaşı yansıt-
mamaktadır. Ancak işçi kendi kafasında veya elindeki verilere göre hesap ya-
pabilir. Avukatla temsil zorunluluğu olmayan Türkiye’de işçi bu hesaplamayı
nasıl yapacaktır.? Diğer görüşe göre işçinin elinde kayıt yoksa belirsiz alacak
davası olarak açılmalıdır işçi talepleri.
3) Haksız fiil tazminatı ve haksız fiile sorumluluğu yanında sözleş-
meye aykırılık halleri de kıyas yoluyla belirsiz alacak davası konusu
olabilecektir.
18
4
)
Bunlar dışında aile hukuku, miras hukuku ile ilgili davaların bir
çoğu da belirsiz alacak davasına konu olabilir
. Örneğin, boşanmada maddi
tazminat (TMK madde 174/1) , ailenin geçimi için eşlerden her birinin yapacağı
parasal katkı (TMK madde 196), katılma alacağı ve değer artış payı (TMK m
239) davaları belirsiz alacak davası niteliğindedir. Miras hukukuyla ilgili da-
valardan, TMK madde 569’da düzenlenen tenkis davası belirsiz alacak davası
niteliğinde sayılmalıdır. Ayrıca haksız rekabet nedeniyle tazminat davasının
(TTK madde 58), patent haklarının, markaların, endüstriyel tasarımların, ko-
runmasında yoksun kalınan kazancın; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre
tazminat da belirsiz alacak davası yoluyla talep edilmesinin mümkün görül-
mektedir.
17 Hakan Pekcanıtez ( Belirsiz Alacak Davası, Yetkin yay. Ankara 2011’den alıntı ile Ercan,İsmail;
Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku,Onikilevha yay. İstanbul 2011, syf. 206:
18 Konuyla ilgili bir Yargıtay kararında “ Davanın haksız eylemden kaynaklanmış olması
nedeniyle alacak önceden bilinebilir-likit değildir. Yargılama sonucu belirlenecektir..” (
Y.4.H.D. 23.6.2003 T. 2003/3092 E. 2003/8172 K.) denilmektedir. Yargıtay’ın benzer, bir çok
yerleşik kararı vardır.