Page 456 - Baro Dergisi 20116

Basic HTML Version

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
ÖZET: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 12. maddesindeki
“belirlenen bu ücret tarifenin 2. kısmının 2. bölümüne göre
tespit edilen ücretten az olamaz,” hükmünün yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiştir.
[1]
Dnş.İDDK. YD.İtiraz No: 2011/321
Hüküm veren Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu’nca dosya incelendi,
gereği görüşüldü:
Dava: Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı
tarafından onaylanan 03.12.2010 günü, 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Avukatlık Asgari Ücret Tariesi Genel Hükümler Tebliği’nin 12. maddesinin iptali
ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
Danıştay Sekizinci Dairesi 22.03.2011 günlü, E: 2011/66 sayılı kararıyla;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen
koşulların gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin
reddine karar verilmiştir.
Davacı, dava konusu tarife kuralının suistimale açık bir düzenleme olduğunu,
konusu para ile değerlendirilebilen davalarda hükmedilecek avukatlık ücretine
ilişkin olarak avukatın harcadığı emek unsuru göz önünde bulundurulmadan,
davanın tek ya da seri dava olmasına bakılmazsını düzenleme yapıldığını, yasa
ile tanınan yetkinin, avukata kazanç sağlama endişesiyle, objektif ve kamu
yararı amacıyla kullanılmadığını öne sürerek anılan karara itiraz etmekte ve
yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinde, baro yönetim
kurullarının her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer
işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife
hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderecekleri, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu’nca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak
suretiyle uygulanacak tarifenin o yılın Ekim ayı sonuna dek hazırlanarak Adalet
Bakanlığı karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşeceği,
ancak Adalet Bakanlığı’nın uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere
gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği’ne geri göndereceği, geri
gönderilen bu tarifenin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca üçte iki
çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılacağı ve sonucun Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na
1 Gönderen: Av. A. Ulvi ÇAĞIRAN