Page 102 - baroDergisi

This is a SEO version of baroDergisi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 85 • Sayı: 2 • Yıl: 2011

90

tanımlamaya yönelik ifadelere yer verilmiştir. Buna göre umumi hizmet, onaylı uygulama planı bulunan yerlerde, arsa ve arazi düzenlemesine tabi tutulan alanların ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumun ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlere denir 49 .

Bununla birlikte DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları İmar Kanunu m. 18/3’de sayılan alanlarla sınırlı değildir 50 . Gerçekten de İmar Kanunu m. 18/3’de “gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden...” ifadesiyle bu yerlerin sınırlı olmadığı vurgulanmıştır 51 . Buna göre Danıştay da kararlarıyla Kanun’da belirtilmemesine rağmen pazar yeri, toplu taşım yolları ve semt spor alanının umumi hizmet kavramına girdiğini ve DOP’tan karşılanması gerektiğini hükmetmiştir. * Danıştay 6. Dairesinin 16.11.1995 tarih, 1995/1737 Esas, 1995/4591 Karar sayılı kararı;

“...3194 sayılı Yasanın 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; ‘Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetler ile ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz’ hükmüne yer vermiştir.

Temyizi istenen mahkeme kararında, pazaryerinin, düzenleme ortaklık payından karşılanamayacağı belirtilmiş ise de yukarıda sözü edilen maddede belirtilmiş olan umumi hizmetler kapsamına girdiği sonucuna varılmıştır...” * Danıştay 6. Dairesinin 22.10.1992 tarih, 1991/1550 Esas, 1992/3867 Karar sayılı kararı;

“...Toplu taşım yollarının imar mevzuatına göre bir yol niteliğinde olduğu ve düzenleme ortaklık payından karşılanması gerekeceği, bu nedenle, düzenleme işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı....”

Düzenleme ortaklık payı (DOP) oranı en fazla %40’tır. Buna göre düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan kısım için %40’ın altında bir kesinti yeterli oluyorsa, uygulayıcı kurumların %40 oranında DOP kesme gibi bir keyfiyetleri yoktur 52 .

Diğer taraftan düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin temini için gereken miktarın düzenlemeye giren yerlerin %40’ından fazla

49 KALABALIK, Halil, İmar Hukuku Dersleri, Ankara, 2009, s. 345

50 ERGEN, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, s. 231

51 KALABALIK, İmar Hukuku Dersleri, s. 345; Aksi görüş için bkz. ERSOY, İmar Planı Uygulamalarında Düzenleme İşlemi, s. 82; Yazara göre, Kanun koyucunun umumi hizmet kavramını İmar Kanunu m. 11, 15 ve 18’e göre tanımladığı, dolayısıyla 18. maddede geçen “gibi” sözcüğünü “benzer” anlamında kullanmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, umumi hizmeti yorum yoluyla kanun metnine sokmak olanaklı değildir. Özetle, düzenleme ortaklık payları bu maddelerde sıralananların dışındaki hizmetler için kullanılamaz.

52 KOÇAK-BEYAZ, s. 167; ÜNAL; Erol, İmar Planlama Uygulama, Ankara, 1989, s. 36-37

Page 102 - baroDergisi

This is a SEO version of baroDergisi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »