Yargıtay Kararları
407
6 aylık süre eklendiğinde her iki çek içinde sürenin yasa değişikliği tarihi-
ne göre dolmadığından istemin reddine karar verilmiştir.
6762 Sayılı TTK’nın 726.maddesinde çek için düzenlenen zamanaşımı
süresi 6 ay iken 03.02.2012 tarih ve 28193 (mükerrer) Sayılı Resmi Ga-
zete yayımlanarak yürürlüğe giren 6273 Sayılı Kanun’un 7.maddesiyle bu
süre üç yıla çıkarılmıştır. Yine 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102
sayılı TTK’nın 6273 Sayılı Kanun’un 8.maddesi ile değişik 814.maddesi-
ne göre de çeklerde zamanaşımı süresi üç yıldır.
İlke olarak, herhangi bir kanun veya düzenleyici kural, hukuksal so-
nuçlarını yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için doğurmaya başlar. Bunun
doğal sonucu da, yasaların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları etkileme-
meleri, yani, geçmişe etkili olmamalarıdır. Yasaları uygulama durumunda
bulunanlar, başta mahkemeler olmak üzere, onları geriye yürür sonuçlar
doğuracak şekilde yorumlamamakla yükümlüdürler. Hukuk güvenliği bunu
gerektirir. Kanun koyucu bu kaidenin aksine düzenleme yapabilir. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun; 09.03.1988 tarih ve 1987/2-860 E., 1988/232
K., 13.10.2004 gün ve 2004/10-528 E., 2004/533 K., 06.04.2005 tarih ve
2005/10-183 E., 2005/241 K. Sayılı kararları da aynı yöndedir.
Bundan ayrı, devam eden uyuşmazlıklarda, tamamlanmamış hukuki
durumlara yeni yasa veya düzenleyici kural, “derhal yürürlüğe girme” (I’etfet
immediat de la loi novelle) niteliği nedeniyle uygulanacak ve hukuki so-
nuçlarını doğuracaktır. Tamamlanmış hukuki durumların yeni yasa veya
düzenleyici kuraldan etkilenmemesi, kazanılmış hakların saklı tutulması
gereğinden kaynaklanan bir sonuçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
2.maddesi hükmüne göre, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devle-
tidir. Kazanılmış hak kavramı, her ne kadar açık bir biçimde Anayasada
düzenlenmemiş ise de, bunun hukuk devleti kavramının temel taşlarından
biri olduğu ve Anayasanın bünyesinde mündemiç bulunduğu, Türk Kamu
Hukuku’nda, öğretide ve yargısal kararlarda benimsenmektedir.
6763 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Mer’iyet Ve Tatbik Şekli Hakkın-
da Kanun’un 2.maddesinde Türk Ticaret Kanunu’nun mer’iyetinden önce
işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı sürelerinin eski kanun hükmüne
tabi olacakları düzenlenmiştir. Yine, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun’un 6/1.maddesinde; “Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü-
ğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri ile
hak düşürücü süreler eski hukuka tabidir.” Düzenlemeleri yer almakta-
dır. Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde Türk Ticaret Kanunu’nda
zamanaşımı sürelerinin başladığı tarihe göre belirlenmesi gerektiği sonu-
cu ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu yasal düzenlemeler ve ilkeler ışığında çekler yönünden zamana-
şımı süresinin başladığı tarihte hangi yasa yürürlükte ise o yasada öngörülen
zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir. Buna göre,
1...,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407 409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,...567