364 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 2 • Yıl: 2013
Vekil ile takip edilen davalarda tebligatın vekile yapılması (Tebligat
Kanunu md.11) esas olsa da, yemin veya isticvap davetiyesi gibi daveti-
yelerin doğrudan asıla gönderilmesi gerektiğinden, dava dilekçesinde ve-
kilin adresinin yanında, davacının da adresinin gösterilmesi zorunluluğu
vardır.
30
Ancak yukarıda değinildiği gibi Yargıtay bu konuya daha esnek
bakmaktadır.
2. Davalının Adı Soyadı ile Adresi
Dava dilekçesinde, davacının ad soyadı ile birlikte, davalı tarafın da
ad, soyad ve adresinin açıkça bildirilmesi gerekir. Özellikle köy gibi küçük
yerleşim yerlerinde aynı ad ve soyada sahip birden çok kişi olabileceğin-
den, böyle bir durumda daha sağlıklı ve hızlı bir yargılama yapılabilmesi
için, davalının anne, baba vb. ayırt edici özelliklerinin dava dilekçesinde
belirtilmesi yararlı olacaktır.
Yukarıda davacı için değinilen konular davalı bakımından da geçerli-
dir. Ancak bir takım konulara değinmek yararlı olacaktır.
Dava dilekçesinde davalı yerine başka biri gösterilmişse ancak dava
dosyasından, davalının kim olduğu anlaşılabilmekteyse, bu bir eksiklik
sayılmamalıdır.
31
Davalı tüzel kişi ise ticaret unvanının tam olarak yazılması gerekir.
30 Yılmaz, E.: Usul, s.791
31 Umar, B.: Usul, s.349. “Dava dilekçesinde, maddi hata sonucu takip alacaklısı yerine
başka bir kişinin davalı gösterilmesi, davanın gerçek takip alacaklısı huzurunda
görülmesine engel değildir. Çünkü davacının amacı, dava konusu mala haciz koyduran
alacaklıyı dava etmektir. Maddi hataya dayalı yanlışlıkların HUMK 80. maddesi uyarınca
düzeltilmesi mümkündür. Bu nedenle, dava dilekçesinde, gerçek takip alacaklısı yerine,
maddi hata sonucu başka bir kişinin davalı gösterilmesi durumunda üçüncü kişiye
gerçek takip alacaklısının davaya katılmasını sağlamak üzere uygun bir süre verilmesi
ve taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamanın sürdürülmesi gerekir (Yargıtay 21.
Hukuk Dairesi 13.06.2006 T. 4593/6416). “Dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç
işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
olduğu hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya
davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava
dilekçesinde yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve
gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekâletname ibraz ederek davayı takip
etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi, HUMK
80 madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin
esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru
ile dava görülerek tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi
gerekir” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 28.09.1994 T. 11-353/548).
1...,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364 366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,...767