Y
ARGITAY
20. H
UKUK
D
AİRESİ
ORMAN ARAZİSİ
TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ*
ÖZET: Tapusu iptal edilen taşınmazın arsa niteliğinde
olup olmadığı terredüde yer bırakmayacak şekilde
saptanmalıdır.
Y.20.HD E.2011/17058 K.2012/11716 T.16.10.2012
Davacı, 27.06.2007 tarihli dilekçesine, Eyüp ilçesi P. köyü (..) parsel sa-
yılı 62464 m
2
yüzölçümündeki taşınmazın, 219/62464 payını tapuya güvene-
rek, iyi niyetle satın aldığını, bu şekilde elinde bulundururken, taşınmazın
satın alındığı tarihte orman ya da Hazine ile ilgisini ortaya koyan bir kayıt
bulunmadığı, Hazine tarafından taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu
savıyla açılan davanın kabulüne, çekişmeli parselin tapu kaydının iptaline ve
orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tesciline ilişkin Eyüp 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2000/1007 Esas ve 2004/121 Karar sayılı kararının Yargıtay
denetiminden de geçtikten sonra kesinleştiği, mülkiyet hakkının Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile güvence alıntına alındığı, bedeli ödenmeden
el konulamayacağı, tapu kaydının iptali nedeniyle zarara uğradığı, fazlaya iliş-
kin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 6.150.00.- TL tazminatın işleyecek
faiziyle birlikte davalı Hazine’den alınarak kendisine verilmesini istemiştir.
Mahkemece, orman alanlarının özel mülkiyete konu edilemeyeceği, tapuya ka-
yıt edilmişse bu tapu kaydının değerinin bulunmadığı, bu tapu kaydının iptali
nedeniyle tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesiyle davanın
REDDİNE
karar
verilmiş, hüküm davacı gerçek kişi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava; tapu sicilinin tutulmasından kay-
naklanan zararın Medeni Kanun'un 1007 maddesine göre tazminine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 28.06.1940 tarihinde ilan edile-
rek kesinleşen orman kadastrosu, 1951 yılında 5653 Sayılı Yasa hükümlerine
göre yapılan makiye ayırma, 1968 yılında genel arazi kadastro, 150.6.1988
tarihinde ilanı yapılıp kesinleşen aplikasyon ve 3302 Sayılı Yasa'nın 2/B madde
uygulaması vardır.
Mülkiyet hakkı Anayasanın 35. maddesi ve bu maddeye uygun olarak
çıkarılan yasalarla korunduğu gibi, 5170 Sayılı Yasa ile değişik Anayasa'nın
90. maddesi ile kanun hükmünde olduğu kabul edilen, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokolün 1. maddesiyle de güvence altına alın-
mıştır.
* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
1...,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442 444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,...617