154
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 87 • Sayı: 1 • Yıl: 2013
Kısa çalışma sorununun, ülkemizdeki endüstri ilişkileri sorunları içeri-
sinde değerlendirilmesi gerekir. Kısa çalışma kurumu da, İş hukukunun di-
ğer sorunları gibi insan onuruna yakışır bir ücret uygulaması ve iş güvencesi
yerleşmeden tam anlamıyla uygulanamaz. Bu anlamda endüstri ilişkilerinin
emek-sermaye çelişkisini azaltacak, taraflar arasında denge ve uyumu sağlaya-
cak ideal bir düzenlemenin Çağdaş İş Hukuku anlayışıyla işçiyi koruma ilkesi
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve uygulamanın bu anlayışla yönetilmesi
zorunludur.
KAYNAKÇA
• Akyiğit, Ercan. İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.233
• Akyiğit, Ercan. “Kısa Çalışma”, TÜHİS İş Hukuku Ve İktisat Dergisi, Ağustos-Kasım 2004, C.19,
S.1-2
• Aydın, Ufuk. “Kısa Çalışma Uygulaması Ve Güncel Gelişmeler”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.13,
İstanbul Mart 2009
• Başterzi, Süleyman. “Türkiye’de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk Ve
İstihdam Üzerine Etkileri”, AÜHFD, İstanbul 2005, S.76
• Bölükbaşı Ahmet N. “AB’de Bir Kısa Çalışma Değerlendirmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, İstan-
bul Eylül 2010, S. 19,
• Caniklioğlu, Nurşen “İş Kanunu’na Göre Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”, A.Can Tuncay’a
Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2005
• Caniklioğlu, Nurşen “6111 Sayılı Kanun'la İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”,
Toprak İşveren Dergisi, İstanbul 2011, S.89
• Çelik. Nuri, İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2004
• Demircioğlu, Murat, Centel, Tankut, İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2010
• Demircioğlu, Murat Engin Murat, “Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma”, İTO Yayınları, İstan-
bul 2002, No:2002/52
• Erkul, İhsan, İşveren’in 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Hakları, Yükümleri ve Sorumluluk-
ları, Ayrıntı Basımevi, Ankara 2010
• Eyrenci Öner, Taşkent Savaş ve Ulucan Devrim, Bireysel İş Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul
2006
• Güzel Ali, Okur Ali Rıza ve Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık, İs-
tanbul 2010
• Güzel, Ali “İşletmesel Kararların Keyfilik Denetimine Tabi Olması ve Geçerli Nedenle Fesihte
Son Çare (Ultima Ratio) İlkesinin Gözetilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, İstanbul 2005/1 S.4
• Hekimler, Alpay. “Global Finans Krizi Ekseninde Kısa Çalışma Uygulamasının Ülkemizde Et-
kinliği Üzerine Gözlemler”, TİSK İşveren Dergisi, İstanbul Mart 2009
• İnci Kayhan Kuzgun, “Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi”, Yaşar
Üniversitesi Dergisi, İzmir 2007, C.2, S.8
• Kılıçoğlu, Mustafa İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, Ayhan Yayıncılık, İstanbul 2005
• Limoncuoğlu Alp, Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Güvenceli Esneklik, Limon-
cuoğlu Yayıncılık, İzmir 2010
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...617