Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 12.07.2016 12:42
  • Haber Giriş : 04.07.2016 09:38
  • Etkinlik : 04.07.2016

Danıştay Tapu Sicili Tüzüğünün 69. Maddesinin 5. Fıkrasındaki Bir İbareyi İptal Etti

Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin 27 Haziran 2016 tarih ve 2016/39 sayılı duyurusu şöyle: 

Birliğimiz tarafından açılan dava sonucunda. Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “21.07.1953 tarih ve 61H3 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. ” ibaresi Danıştay Onuncu Dairesi’nin 18.03.2016 günlü ve E.2013/6805 K:2016/1513 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...