Avukat Girişi:  Kullanıcı Adı: Şifre:  
     
Stajyer Avukat Girişi «  
Şifremi Unuttum «  
Üye Ol «  

    ANASAYFA | BARO LEVHASI | ETKİNLİK TAKVİMİ | HABERLER | BARONET | BİLGİ HAVUZU | İLETİŞİM | ENGLISH  
 Tarihçe
 Başkan ve  Yönetim Kurulu
 Baro
 Baro Meclisi
 Staj Eğitim  Merkezi
 CMK
 Adli Yardım
 Merkezler
 Komisyonlar
 Kurullar
 Yayın Kurulu
 Yayınlar
 Avukatlık Hukuku
 Yasalar
 Avukatlık Yasası
 Yönetmelikler
 Avukatlık Kanunu
 Yönetmeliği
 Avukatlar Ortaklığı
 Yönetmeliği
 Merkezler, Komisyonlar, Kurullar
 Yönergesi
 Avukatlık Adli Yardım
 Yönetmeliği
 Reklam Yasağı Yönetmeliği
 Avukatlık Staj Yönetmeliği
 Staj Kredi Yönetmeliği
 Meslek Kuralları
 Avrupa Birliği Meslek
 Kuralları
 TBB Meslek Kuralları
 Disiplin
 Tbb Disiplin Kurulu
 Karar Özetleri
 Asgari ücret Tarifeleri
 Resmi ücret Tarifesi
 Tavsiye niteliğindeki
 ücret Tarifeleri
 Yargı Harçları
 Avukatlık Sözleşmesi
 TBB Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi
 TBB Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi
İstanbul Barosuna Bağlı Avukat Ortaklıkları
 Adliye-Baro Odaları
 Bilgi Edinme
 Kayıt İşlemleri
 Sigorta
 Anlaşmalı Kuruluşlar
 Kan Bilgi Havuzu
 UYAP Faaliyetlerimiz
 Yararlı Bilgiler

Alexa Toolbar

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ

AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

 

A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

4.400,00 TL

 

2

Mirasçılık belgesinin alınması 

2.200,00 TL

 

3

Tahliye Davası

5.500,00 TL

’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u

4

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

5.500 ,00 TL

' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’u

5

Vesayet ve Kayyım Davaları           

4.400 ,00 TL

 

6

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

5.000,00 TL

 

7

Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

5.000,00 TL

 

8

Mirasta defter tutulması

5.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

9

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde5.000,00 TL’den az olmamak üzere artan yıllık kira
değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

b) Davalı Vekilliğinde

4.400,00 TL

' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i

10

Delil tespit istemi 

2.750,00 TL

 

11

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

4.400,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

12

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

2.200,00 TL

 

  

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

5.500,00 TL

 

2

Tenkis ve Mirasta iade Davası          

7.150,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

8.250,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası           

8.250,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

            6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

6.600,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

6.600,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

5.500,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

5.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Tespit Davası

5.500,00 TL

 

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

8.250,00 TL

 

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

6.600,00 TL

 

15

Tenfiz ve Tanıma Davaları

6.600,00 TL

 

16

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

6.600,00 TL

 

17

Tüketici mahkemeleri

5.500,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I


 

C-    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

3.300,00 TL

 

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)

5.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları

 

 

a) Anlaşmalı

4.400,00 TL

 

b) Çekişmeli

6.600,00 TL

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

6.600,00 TL

 

5

Nafaka Davası

4.100,00 TL

 

6

Evlat Edinme Davası

5.500,00 TL

 

7

Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

            2.200,00 TL

 

8

Tenfiz Davası

            5.500,00 TL

 

  

D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

6.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Tetkik Mercii’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)


4.100,00 TL

 

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

6.600,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhlalenin feshi davası

 

 

 

 

a)Taşınabilir mal ihaleleri

4.400,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

 

b)Taşınmaz mal ihaleleri

 

8.250,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6

İcra Takipleri

 

 

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

4.400,00 TL

Takip konusu alacağın % 10’u

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

4.400,00 TL

 

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

4.400,00 TL

 

 

E- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER:

1

Delil Tespiti Davası

2.750,00 TL

2

 Hükümsüzlük Davası

6.600,00 TL

 

3

YİDK Karar İptal Davası

3.300,00 TL

 

4

Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası

6.600,00 TL

 

5

Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası

6.600,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

 

 

a) Şikayet ve takibi

3.300,00 TL

 

b) Sanık Vekilliği

6.600,00 TL

 

c) Müdahil Vekilliği

5.500,00 TL

 

 

 

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

4.100,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

4.100,00 TL

 

 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

7.150,00 TL

 

2

Tam yargı Davası 

7.150,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

7.150,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

 Ağır Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

11.000,00 TL

 

b) Müdahil Vekilliği

8.250,00 TL

 

2

Asliye Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

7.700,00 TL

 

b) Müdahil Vekilliği

5.500,00 TL

 

3

Sulh Ceza Mahkemesi

4.400,00 TL

 

4

Askeri Ceza Mahkemesi

 

 

a) Sanık Vekilliği

7.700,00 TL

 

b) Müdahil Vekilliği

5.500,00 TL

 

  

 

 

J-  DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

          1

Büroda sözlü danışma
(ilk bir saat için)

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


825,00 TL

275,00 TL

 

                  2

Yazılı danışma

      1.650,00 TL

 

 

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


1.650,00 TL


600,00 TL

 

           4

Harcanan zamana göre yapılan Huk.Yard

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için


825,00 TL


275,00 TL

 

           5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme


1.650,00 TL

 

C.Sav. Şikayet Dilekçeleri


1.650,00 TL

 

7 

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler


2.200,00 TL

 

          8          

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri


2.750,00 TL

 

            9                      

Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler


6.600,00 TL

 

       10

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi


2.750,00 TL

 

            11

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)5.000,00 TL

 

        12 

Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler8.250,00 TL

 

          13 

Hazırlık soruşturmasında bulunma


2.750,00 TL

 

       14

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler


4.400,00 TL

 

b) Kooperatif

 ba) 100'den az üyeli

 bb) 100'den yukarı üyeli

 

4.400,00 TL

5.500,00 TL

 

c) Anonim Şirket         

ca) 250.000 TL.den az sermayeli

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

 

5.500,00 TL

6.600,00 TL

 

          15

Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

 

 

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

4.400,00 TL

 

b) Kooperatif           

5.500,00 TL

 

c) Anonim Şirket         

6.600,00 TL

 

          16

Şirket Genel Kurul İşlemleri

 

 

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

4.400,00 TL

 

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

5.500,00 TL

 

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

6.600,00 TL

 

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

7.700,00 TL

 

       17

Şirket Pay Devri

4.400,00 TL

 

        18

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

11.000,00 TL

 

         19

Sayıştay Davaları

11.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

      20

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

4.400,00 TL

 

        21

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

 

a) Duruşmalı

22.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız

      15.400,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

        22

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

4.400,00 TL

 

 

 

Eski çizelgeler :

 

 

 

Şahkulu Mahallesi, Serdar-I Ekrem Sokak, No:7 Galata-Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 251 63 25  -  Fax: +90 (212) 293 89 60  -  E-Posta: baro@istanbulbarosu.org.tr